خط آزاد- فلسطین چگونه اشغال شد

درسال ۱۸۹۷یهودیان جهان به رهبری یک روزنامه نگار لهستانی درشهر بال سوئیس جمع شدند تا برای خودشان یک وطن ملی درست کنند.

خط آزاد- فلسطین چگونه اشغال شد

پرواز خارجی