از مشروب تا شکنجه با برق در زندان داعش

مشاهدات خبرنگارتسنیم از دادگاه داعش در شهر فلوجه حکایت از آن دارد که داعش درزندان های خود با روش های هولناکی مانند اتصال برق به زندانیان ، آن هارا شکنجه می دهد .

فلوجه

پرواز خارجی