12 / 1

عیسی شاهدی

اگر بیش از ۵ شهاب از یک نقطه در آسمان پدیدار شوند ( یعنی امتداد برعکس حرکت آنها به یک نقطه برسد ) این مکان در آسمان را کانون بارش شهابی گویند. بارش شهابی بر اساس نام صورت فلکی که در آن قرار دارد یا ستاره ای که در نزدیکی آن است نام گذاری می شود. تصاویر ذیل مربوط به رصد گروه نجوم پَرَن در منطقه دربید یزد می باشد.

کارگزاری فارابی