36 / 1

حسین ظهروند

تعدادی از چتر بازان سقوط آزاد با انجام حرکات مختلف و پرش های دونفره (تندم) و پرش با لباس خفاشی از ارتفاع ۱۳۰۰۰ پایی از هواپیمای Y۱۲ پریدند. در ایران معمولا بدلیل اینکه پرش ها از هلی‌کوپتر انجام می شود چتر ریزی در ارتفاع ۴۰۰۰ پایی است و در این پرش از ۱۳۰۰۰ پایی ،چتر باز تا ۵۵ ثانیه می تواند سقوط کند.

کارگزاری فارابی