موشک‌های ۹ متری عراق در کوچه‌های ۲ متری دزفول می‌خورد و همزمان هواپیماهای صدام نیز در عمق کشور حتی بر روی پایتخت سایه وحشت انداخته بودند.دست‌های ایران برای پاسخ به حملات موشکی صدام خالی بود اما مردم در نمازجمعه شعار «موشک جواب موشک» سر می دادند؛ حالا سپاه باید دست به کار می شد و به حوزه‌ای ورود می کرد که تجربه آن تا پیش از این وجود نداشت.روزهای سختی گذشت تا اولین موشک در تاریخ ۲۱ اسفند ۶۳ به سمت عراق شلیک شد و این ضربات ۸۹ بار دیگر تا ۳۱ فروردین ۶۷ ادامه داشت...

پرواز خارجی