هجوم مثل شیر نیروهای مردمی در موصل و عقب نشینی مثل موش نیروهای داعش...

پرواز خارجی