جزئیات مصوبات جدید صندوق توسعه ملی منتشر شد

نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده‌های نفتی تا سقف ۳ میلیارد دلار برای حداکثر یک سال٬ به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک درصد تعیین شد.

جزئیات مصوبات جدید صندوق توسعه ملی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه رسمی، جدیدترین مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی منتشر شده است که بر اساس آن نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده‌های نفتی تا سقف 3 میلیارد دلار برای حداکثر یک سال به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک درصد تعیین شده است.

جزئیات مصوبات صندوق توسعه ملی در جلسات 18 خرداد، 30 تیر، 23 مرداد و یکم آبان ماه سال جاری به شرح زیر است.

الف: مصوبات جلسه مورخ 1395/8/1 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده‌های نفتی تا سقف سپرده‌گذاری سه (3 ) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال٬ به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک (1) واحد درصد٬ که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام می‌شود٬ تعیین شد.

2ـ نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی٬ یازده درصد (11%) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1395/3/18)٬ چهار (4) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد.

3ـ بانک‌های سپرده‌پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی٬ تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان٬ نسبت به پرداخت سود سپرده‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات٬ به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.

4ـ به استناد جزء (6 ) تبصره (3) بند (ی) ماده ( 84)  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ مصوبه جلسه مورخ 1395/7/19 شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آیین‌نامه مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی٬ موضوع مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 1391/4/28 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیأت وزیران قرار گیرد.

ب: مصوبات جلسات 1395/4/30 و 1395/5/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی جناب آقای احمد دوست حسینی به عنوان عضو و رییس جدید هیأت عامل و آقایان علیرضا صالح٬ حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی٬ انتخاب شدند.

ج: مصوبات جلسه مورخ 1395/3/18 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیأت امنا رساند و اعضای هیأت امنا از تلاش‌های هیأت عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به‌عمل آوردند.

2ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ارایه شد و صورتهای مالی سال 1393 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

2ـ1 در خصوص بند (2) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج. ا.ا جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن٬ در سال 1395 طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال 1396 الزامی است.

2ـ2 در خصوص بند (4 (گزارش٬ بانک مرکزی ج. ا.ا گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیأت امنا قرار دهد.

2ـ3 در خصوص بندهای (7) ٬(10)٬ (11)٬(12)٬ (14)٬(15) و (17) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویههای متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

2ـ4 در خصوص بند (9) گزارش٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ پس از بررسی موضوع مربوطه٬ گزارش‌های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

2ـ 5 در خصوص بند (13) گزارش٬ هیأت عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج. ا.ا به‌نحوی اقدام نماید که قانون به‌طور کامل رعایت شود.

2ـ6 در خصوص بند (16) گزارش٬ هیأت عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد.

2ـ7 در خصوص بند (18) گزارش٬ بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

3ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 ارایه شد و صورتهای مالی سال 1392 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

3ـ1 در خصوص بند (4 (گزارش٬ بانک مرکزی ج .ا.ا گزارشهای عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دورهای به هیأت عامل صندوق ارائه نماید.

3ـ2 در خصوص بندهای (6)٬(7) و (11) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه‌های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

3ـ3 در خصوص بندهای (8)٬ (13)٬ (14) و (15) گزارش٬ صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیریهای لازم را به‌عمل آورد.

3ـ4 در خصوص بند (9) گزارش٬ با توجه به رفع موضوع٬ مدارک به هیأت نظارت ارائه شود.

3ـ 5 در خصوص بند (12) گزارش٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ پس از بررسی موضوع مربوطه٬ گزارشهای لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

4ـ «کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضای هیأت امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیأت امنای صندوق٬ تشکیل می‌گردد. حضور رییس هیأت عامل و نماینده هیأت نظارت در جلسات ضروری است.

5 ـ بند ذیل جایگزین بند (4) صورتجلسه مورخ 1393/12/26 هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورتهای مالی صندوق می‌گردد: «در خصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورت‌های مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیأت امنا موضوع بند (4) این صورتجلسه٬ در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ اصلاحی مورخ 1392/12/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم٬ به هیأت امنا ارائه نماید.»

6 ـ به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع پیوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 1393/4/17 هیأت امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید: به هیأت عامل صندوق اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعمل‌های صندوق٬ در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی (خارجی) به هر یک از روشهای زیر اقدام نماید:

1ـ6 ـ سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیر مستقیم (برون‌سپاری) از طریق شرکتهای مدیریت دارایی.

2ـ6 ـ مشارکت با موسسات مالی بین‌المللی (خارجی) در تأمین مالی طرحها و پروژههای بخش خصوصی٬ تعاونی و عمومی غیردولتی کشور. 3ـ6 ـ سرمایه‌گذاری مشترک با صندوقهای ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژههای طرفین.

تبصره: در صورتیکه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

7 ـ موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین‌المللی)٬ شامل سهام٬ اوراق قرضه٬ سپرده بانکی٬ اوراق خزانه٬ گواهی سپرده٬ واحدهای انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری٬ و سایر ابزار و شیوههای تأمین مالی تجاری٬ خرید سهام شرکتهای با اهداف خاص ( vehicle purpose special ))و سرمایه‌گذاری مشترک ((JV (venture joint (٬ سایر ابزارها٬ شیوهها و راهکارهای رایج در این بازارها می‌باشد.

تبصره: در صورتیکه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (5 (بند (ط) ماده (84 (قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

8 ­بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه 1393/4/17 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن٬ به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی٬ کرمانشاه٬ کهگیلویه و بویراحمد٬ آذربایجان غربی٬ ایلام٬ سیستان و بلوچستان٬ کردستان٬ خراسان جنوبی٬ چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

9ـ جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و بند (7 (مصوبه جلسه 1393/12/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمـول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه  شمـاره 262650/ت48874 مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن٬ به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی٬ کرمانشاه٬ کهگیلویه و بویراحمد٬ آذربایجان غربی٬ ایلام٬ سیستان و بلوچستان٬ کردستان٬ خراسان جنوبی٬ چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

10ـ عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه‌های مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و مصوبات جلسه مورخ 1393/12/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی٬ جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می‌شود.

11 ـ هیأت عامل صندوق٬ مجاز است در اجرای جزء (3 (بند (د) اساسنامه با درخواست بانک‌های عامل و به منظور رفع مشکلات زمانبندی طرح‌های تأمین مالی شده از محل منابع آن صندوق٬ حداکثر دو (2) سال به زمان طرح (اجرا٬ تنفس و بهره‌برداری) اضافه نماید.

12 ـ در جزء (الف) اولویتهای ریالی مصوب 1393/12/23 هیأت امنا عبارت «طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای (طرحهای ایجادی)» اضافه می‌شود.

13ـ تبصره بند (ج) اولویت‌های ریالی مصوب 1393/12/23هیأت امنا حذف می‌شود.

14ـ بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است٬ به تصویب رسید.

15- با توجه به جزء (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ هیأت امنا مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آیین‌نامه مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدام ی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 1391/4/28 هیأت وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران می‌باشد٬ به‌گونه‌ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود.

16ـ پاداش عملکرد پایان سال 1394 موضوع ماده (47) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران٬ مطابق سال 1393 تصویب شد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
ایران مال
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
بانک سپه
بانک سرمایه
مفتاح رهنورد
فنی