اسناد خزانه چهارمحال و بختیاری به صورت کامل جذب شد

رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری جزء معدود استان‌هایی بود که اسناد خزانه را به صورت کامل جذب کرده است.

اسناد خزانه چهارمحال و بختیاری به صورت کامل جذب شد

بهگزارش خبرگزاری تسنیم ازشهرکرد،حبیب‌اللهوفاییظهرامروزدرشورایتوسعهوبرنامه‌ریزیاستاناظهارداشت: استاندرجذباسنادخزانهبسیارموفقعملکردبهگونه‌ای کهجزءمعدوداستان‌هاییبودیمکهتوانستیماسنادخزانهرابهصورتکاملجذبنماییم.

ویبااشارهبه235میلیاردتوماناعتباراتسال جاری دراستانافزود: باپیگیر‌ی‌هایانجامشدهتوسطاستاندارازطریقوزارتخانه‌هاونهادهایمختلفکمکقابلتوجهیبهاستانشدبهگونه‌ایکهتقریبامعادلهمینرقمازتبصره26واسنادخزانهبهاستاناختصاصمی‌یابد.

رئیسسازمانبرنامه‌ریزی و بودجهچهارمحالوبختیاریبیانکرد: تاامروز50درصدایناعتبارمحققشدهوبرایجذببقیهآنتاآخرسالمالیتلاشمی‌شود.

وفاییبااشارهبهلایحهبودجهسال96 خاطرنشان کرد: دربودجهسالآیندهاینرقمتقریبابه260میلیاردتومانافزایشیافتهاستکهبراساساحکامقانونبرنامهوبودجهسالآیندهاینمیزاناعتباربه500میلیاردتومانرسیدهاست.

ویضمنابرازامیدواریازتصویبایناعتباردرنشستصحنعلنی مجلس گفت: درصورتتصویباینمیزاناعتباررشدخوبیرابرایاستانپیش‌بینیمی‌کنیم.

رئیسسازمانبرنامه‌ریزی و بودجهچهارمحالوبختیاری تصریح کرد: درسال95تکمیلطرح‌هاینیمهتمامیکیازاهدافشورایبرنامه‌ریزیاستانبودامادرسال96اشتغال‌زاییاصلی‌تریناولویتشورایبرنامه‌ریزیاستاناست.

وفاییادامه داد:توجهبهمناطقمحرومودستگاه‌هاییکهسهمبیشتریدررشد،توسعهوافزایشاشتغالاستاندارندسهمبیشتریازبودجهسال96رادریافتمی‌کنند.

وی با اشارهبهبررسی20طرحموردیوتولیدی،هادیوحریمارسالیکارگروهامورفنیوزیربناییاستانبهشورایبرنامه‌ریزی افزود: ازاینتعداد15طرحتصویبو5طرحبرایبررسیبیشتربهکارگروهبرگرداندهشد.

رئیسسازمانبرنامه‌ریزی و بودجهچهارمحالوبختیاریبیان کرد:همچنینمقررشدطرحمدیریتجامعتالاببین‌المللیچغاخورروزپنجشنبهدرکارگروهیمتشکلازادارهکلمحیط‌زیست،مشاورطرح،فرماندار،سازمانبازرسیودیگردستگاه‌هایمتولیموردبررسیقرارگیردومصوبهآنمصوبهشورایبرنامه‌ریزیاستانقلمدادمی‌شود.

وفاییبااشارهبهپروژهانتقالآببن ـ بروجن،تصریحکرد: دستگاه‌هایذیربطبایدباهمکاریدستگاه‌هایمرتبطبرایانجاماینپروژهمطابقبابرنامهزمانبندیتلاشتابتواننداعتباراتآنراجذبکنند.

انتهایپیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
گردشگری
فنی