21 / 1

مهین محمد زاده

سالها است که مردم سیستان و بلوچستان در تامین گاز مایع با مشکلات زیادی مواجه هستند. از طرفی خرید و فروش کپسول گاز به شغلی برای آنان مبدل شده و از طرف دیگر هزینه ها و خطرات زیادی را به آنان تحمیل کرده است.

پرواز خارجی