37 / 1

مصطفی حسن زاده

با تمام هشدار ها و تبلیغات نهادهای بین المللی مربوط به محیط زیست و طبیعت ، روند قطع درختان و یا یادگاری نویسی و محترم نشمردن طبیعت پدیده ای روز افزون است . با چنین روندی روزی خواهد رسید که از درختان جز نقشی بر دیوار شهر ها باقی نخواهد ماند.

پرواز خارجی