31 / 1

محبوبه افشاری

با نزدیک شدن به نوروز، خریدهای عیدانه روحانیون و طلبه های حوزه علمیه مانند دیگر مردم شهر رونق می گیرد.

پرواز خارجی