نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد شد/اشتغال ناقص ۹.۹ درصد

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان ۲۰.۴، نرخ بیکاری مردان ۱۰.۴ و نرخ بیکاری کل ۱۲.۳درصد است.

نرخ بیکاری 12.3 درصد شد/اشتغال ناقص 9.9 درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار مشتمل بر(آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار) را منتشر کرده است. بخشی از این آمارها به شرح زیر است:

درباره نرخ مشارکت اقتصادی (که نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند)  گفتنی است، مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 38.9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63.7 درصد و در بین زنان 14.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 40.1 درصد و نقاط شهری 38.6 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 42.7 درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 70.1 درصد و در بین زنان 15.7 درصد، در نقاط شهری 42.1 درصد و در نقاط روستایی 44.8 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (57.4 درصد) در گروه سنی 39 – 35 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39 – 35 ساله 94.0 درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی 29 – 25 ساله با 24.4 درصد بیش‌ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1394، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر 0.8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1.1 درصد، در بین مردان 0.5 درصد و در بین زنان 1.2 درصد افرایش داشته است و در نقاط روستایی تغییری نداشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1395 نسبت به تابستان 1395، 1.4 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1.2 و در نقاط روستایی 2.1 درصد، در بین مردان 1.3 درصد و در بین زنان 1.6 درصد کاهش داشته است. تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر و 15 ساله و بیش‌تر در جدول زیر نشان داده شده است.

نرخ بیکاری 12.3درصدی رکورد زد

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 12.3 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 10.4 درصد و در بین زنان 20.4 درصد محاسبه شده است.

همچنین، نتایج بیان‌گر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 13.3 درصد و در نقاط روستایی 9.3 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیش تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 12.3 درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه  سنی 24 -20 ساله با 31.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 27.8 درصد و در بین زنان با 48.4 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز 1395 نسبت به پاییز 1394، 1.5 درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 1.6 درصد و در نقاط روستایی 1.2 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 1.4 درصد و در بین زنان نیز 1.5 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1395 نسبت به تابستان 1395، 0.4 درصد  کاهش یافته است. این شاخص د رنقاط شهری 1.1 درصد کاهش و در نقاط روستایی 1.4 درصد افزایش یافته است. همچنین، این نرخ در بین مردان تغییری نداشته و در بین زنان 1.5 درصد کاهش یافته است. تغییرات فصلی نرخ بیکاری در جمعیت 15 ساله و بیش تر در جدول زیر آمده است.

اشتغال ناقص 9.9درصد شد

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 9.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 8.1 درصد و در نقاط روستایی 14.9 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند  درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمد، 11.3 درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 12.4 درصد و در بین زنان 5.6 درصد و در نقاط شهری 9.3 درصد و در نقاط روستایی 16.4 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال نشان می دهد، چند درصد از زمان بالقوه ی کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، 5.3 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 5.6 درصد و در بین زنان 3.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 4.3 درصد و در نقاط روستایی 8.4 درصد بوده است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه