۴ مؤلفه یک شعار تاریخی

شعار «ما می توانیم» بدون شک شعار تاریخی انقلاب اسلامی است. اساساً این شعار محوری ترین شعار عصر خمینی(ره) در حوزه عمل است. این شعار را باید در کنار نه شرقی و نه غربی تحلیل کرد. این شــعار را باید در کنار شعار استقلال سیاسـی-اقتصادی مورد توجه قرار داد.

4 مؤلفه یک شعار تاریخی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شعار «ما می توانیم» بدون شک شعار تاریخی انقلاب اسلامی است. اساساً این شعار محوری ترین شعار عصر خمینی(ره) در حوزه عمل است. این شعار را باید در کنار نه شرقی و نه غربی تحلیل کرد. این شــعار را باید در کنار شعار استقلال سیاســی - اقتصادی مورد توجه قرار داد.

قدس آنلاین - شعار «ما می توانیم» بدون شک شعار تاریخی انقلاب اسلامی است. اساساً این شعار محوری ترین شعار عصر خمینی(ره) در حوزه عمل است. این شعار را باید در کنار نه شرقی و نه غربی تحلیل کرد. این شــعار را باید در کنار شعار استقلال سیاســی - اقتصادی مورد توجه قرار داد. این شــعاری است که مدل انتظار مهدویت در یک نظام شــیعی را ترسیم می ســازد. اما چرا این شعار را در ســطح یک شعار ایدئولوژیک اعتلا می بخشیم؟ برای فهم درست جایگاه این شعار در انقلاب اســلامی باید اجزای تشکیل دهنده این شــعار را بررســی کنیم. «مــا می توانیم» از چهار جزء اساســی تشــکیل شــده است.

اول: سهم انگیزه در شعار «ما می توانیم» سه نوع مدل انگیزه داریم. بخشی از افراد تنها با منافع مادیشان مدیریت می شوند. گروه دیگر مختصری کمــال یافته ترند و نفع اجتماعی را مبنــا قرار می دهند. اما ایــن دو زمانی که پای ضررهای فردیشان وسط می آیند، حاضر نیستند در میدان بمانند؛ مگر کســانی که در دستگاه رضای الهی انگیزه شان را شکل و رنگ بخشیدند.

دوم: اعتماد به نفس ملی یکــی از مهم ترین عوامل در تحقق شــعار ما می توانیــم، اعتماد به نفس اســت. اعتماد به نفس زمانی تقویت می شود که احساس قدرت و برتری وجود داشــته باشــد. کســانی که با انگیزه های فردی و یا در بهترین حالت اجتماعی عمل می کنند، تا جایی اعتماد به نفس دارند که احساس برتری داشته باشند و هرجا که احساس ضعف پیدا کنند، صحنه را خالی می کنند. اما مؤمن انقلابی سرنوشت کار را در پیروزی مطلق جبهه حق می داند. این مبنا فراتر از آن اســت که گفته می شود، مؤمن شکست را هم پیروزی قلمداد می کند. کتاب نظام اندیشه اسلامی که مجموعه سخنان رهبری درباره فلسفه انقلاب اسلامی است، مشروح توضیح می دهد که مؤمن همواره پیروز است و این پیروزی به جهات مادی است؛ بنابراین طبیعی است که بالاترین سطح اعتماد به نفس را داشته باشد.

سوم: اعتماد به قدرت مردمی سومین مؤلفه اعتقاد واقعی این جریان به قدرت مستحکم مردمی اســت. مردم اگر بخواهند و هرکاری را اراده کنند می توانند در صحنه عمل رقم بزنند. این انتظار از قدرت مردمی، بســیار فراتر از مردم گرایی های غربی است. مردم گرایی انقلابی، حســاب ویژه ای روی قدرت جامعه باز می کند و از همین جهت شعار «ما می توانیم» را بر دوش مردم می بینند.

چهارم: مدیریت جهادی تحقق این شــعار بعد از انگیــزه الهی و اعتماد به نفــس و اعتماد به قدرت مردمــی، در کار و تلاش جهادی میســر اســت. کارآمدی در نظامی که با شــعار ما می توانیم شکل گرفته اســت، کارآمدی جهادی اســت نه کارآمدی تکنوکراتی. در کارآمدی جهادی زمان، امکانات و نیروی انســانی و علم و همه عوامل دیگر در خدمت حرکت جبهه حق قرار می گیرند و مدیر جهادی معطل کمبودها نیست. به همین جهت با مدیریت جهادی اســت که ابــداع، نوآوری، خلاقیت، تولید علم و غیره شکل می گیرد. با این چهار مؤلفه «شــعار ما می توانیم» در تراز شعار انقلاب اسلامی مطرح می شود. این چهار مؤلفه همان اســت که انقلاب ما را شــکل داد و ما را در جبهه های دفاع مقدس نصرت بخشید. امروز هم تحقق اقتصاد مقاومتی در شکل گیری این چهار مؤلفه خلاصه می شــود، اگر دولتمردان و سیاسیون به آن اعتقادی داشته باشند. ارزیابی دولت ها در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی و باور به شعار «ما می توانیم» نیز با همین چهار شاخص اساســی قابل تحلیل اســت. نظام سیاســی- اقتصادی که با این شــعار شکل بگیرد، قدرتی می یابد که می تواند اقتصاد را مقاومتی و جدا از وابستگی به غرب، سیاست را باعزت و فرهنگ را مصون از هجمه های دشمن سازد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
فنی