دولتی که محرم اسرار مردم نماند

روحانی برای عدم حذف یارانه پردرآمدها دخالت نکردن در زندگی خصوصی مردم را بهانه می کند. اما با امضای برجام معلوم شد که دولت قوانین کارگروه اقدام مالی یا همان FATF را پذیرفته که به معنای در اختیار گذاردن اطلاعات کاربران بانکها در اختیار این مجموعه است.

دولتی که محرم اسرار مردم نماند.

کارگزاری فارابی