حمایت مردم از رئیسی با شعار"درود بر قالیباف سلام بر رئیسی"

حمایت مردم از رئیسی با شعار"درود بر قالیباف سلام بر رئیسی"

حمایت مردم از رئیسی با شعار"درود بر قالیباف سلام بر رئیسی"

پرواز خارجی