کاهش شتاب رشد علمی از سال ۹۲

رتبه پیشرفت علمی ایران از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳، رشد ۳۳ پله ای داشته است. و بعد از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم به یک باره رشد علمی ایران دچار فرود شد.

کاهش شتاب رشد علمی از سال 92

پرواز خارجی