تمرینات تکاوران سپاه در نقطه صفر مرزی

برای اینکه بدانیم تکاوران سپاه چگونه تمرین می‌کنند، با آنها همراه شدیم تا در یکی از تمرینات‌شان حضور یافته و از نزدیک میزان آمادگی‌شان را بسنجیم.

تمرینات تکاوران سپاه در نقطه صفر مرزی

کارگزاری فارابی