امام و مردم

یک نظام سیاسی در صورتی می تواند ضمانت ماندگاری داشته باشد که از یک پشتوانه قدرتمند مردمی برخوردار باشد. امام خمینی(ره) از روزی که حرکت انقلابی خویش را آغاز نمود، همواره مخاطبین اصلی را در هنگامه بحران ها و افت و خیزهای سیاسی ـ اجتماعی مردم قرار دادند

امام و مردم

پرواز خارجی