امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ

محمدرضا پهلوی برای آمریکا، همانی بود که می خواست. او بعد از کودتای ۲۸ مرداد همه تاج و تختش را مدیون آمریکایی ها می دانست. اما مردم ایران به رهبری امام این دارایی ارزشمند را از آمریکایی ها گرفتند.

امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ

پرواز خارجی