اعتراض یک تولیدکننده به واردات بی جا

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با گذاشتن بیسکویت های وارداتی بر روی میز هیئت رئیسه به روند واردات بیسکویت های اروپایی به ویژه بیسکویت های آلمانی اعتراض کرد.

اعتراض یک تولیدکننده به واردات بی جا

پرواز خارجی