حقوق بشر به سبک آمریکایی

در ۶ آگوست ۱۹۴۵ امریکا برای اولین بار از بمب اتم در هیروشیما استفاده کرد. البته این تنها جنایت امریکایی ها نبود. جنگ ویتنام، سرنگونی بیش از ۵۰ دولت قانونی، حمایت از گروه تروریستی منافقین، شلیک به هواپیمای مسافربری ایران و ... ازجمله جنایات امریکاست.

حقوق بشر به سبک آمریکایی

پرواز خارجی