سیلی موشکی؛ عبادت رمضانی

هر چه می‌توانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است، پس بدانید که چقدر کارتان مهم است؛ همگی می‌توانید و تا می‌توانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد.

سیلی موشکی؛ عبادت رمضانی

پرواز خارجی