مجسمه وابستگی

آفریقا قاره یی است که هم استعداد انسانی در آن جا هست، هم استعداد عجیب طبیعی. اروپایی ها به آنجا رفتند و با کشتار و قتل و غارت، از بی خبری مردم استفاده کردند و حتّی مجسمه های خودشان را به عنوان آزادکننده این کشورها در آن جاها نصب کردند.

مجسمه وابستگی

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11