نشستی برای توسعه یا نابودی جهان؟

نشست گروه بیست در حالی با اهداف توسعه محور برگزار شد که شهروندان در جهان انتقادات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای براین نشست سالانه دارند.

نشستی برای توسعه یا نابودی جهان؟

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11