22 / 1

غلامرضا احمدی

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به ۷ هزار کیلومتر می‌رسد.خزر منبع اصلی درآمد حدود ۱۵ میلیون سکنه حاشیه خود محسوب می شود اما فعالیت های انسانی بیش از حد و بهره برداری های اقتصادی کم ملاحظه، موجب تخریب اکوسیستم‌های طبیعی آن شده است. ۲۱ مرداد ماه با تصمیم کشور های حاشیه دریای خزر بعنوان یک واقعه مهم زیست محیطی روز دریای خزر نام گرفته است.

پرواز خارجی