27 / 1

مصطفی عسگری

قلعه رودخان،نخستین بار در سال ۹۱۸تا۹۲۱هجری قمری به امر سلطان حسام الدین امیر دباج ابن امیرعلاءالدین اسحقی تجدید بنا شد.هدایت خان،حاکم فومن نیز در سال ۱۱۷۵ هجری قمری در زمان قیامش علیه کریم خان،به تعمیر این قلعه پرداخت.در خصوص زمان دقیق ساخت قلعه هنوز نمیتوان با اطمینان اظهار نظر نمود به طوریکه با توجه به سال یابی های انجام شده توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت با روش ترمولومینسانس،قدمت این قلعه به دوره سلجوقی باز می گردد.

کارگزاری فارابی