23 / 1

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس/ گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت/ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا/ سر ها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

کارگزاری فارابی