21 / 1

مجتبی اسماعیل‌ زاده

این روز ها سطح تراز آبی دریاچه ارومیه پایین ترین سطحی است که در طی ۲۰ سال اخیر ثبت شده است .

کارگزاری فارابی