23 / 1

مهین محمد زاده

روستای تخت شاه در ۴۰ کیلومتری شهرستان سیستان قرار دارد این روستا در بیشتر ماه های سال با کمبود اب مواجه است و تانکر آب هر چند روز برای تامین اب به این روستا می رود.

کارگزاری فارابی