بر لبش آه و به چشم ترش ان شاءالله ، گفت زینب نمی‌افتد سرش ان شاءالله

بر لبش آه و به چشم ترش ان شاءالله ، گفت زینب نمی‌افتد سرش ان شاءالله

بر لبش آه و به چشم ترش ان شاءالله ، گفت زینب نمی‌افتد سرش ان شاءالله

پرواز خارجی