15 / 14

سیدمحمدحسن میرعمادی

"تئاتر آئینی نفس المهموم" بازسازی واقعه عاشوراست که به همت مرکز هنر های نمایشی انقلاب اسلامی و همکاری عتبه العلویه در نجف اشرف برگزار می شود .

کارگزاری فارابی