چرا زبان فارسی به عنوان یک زبان مرده در کشورهای اسکاندیناوی تدریس می‌شد؟

ﻃﯽ ۲۰ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺮده ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ، وﻟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن زﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

چرا زبان فارسی به عنوان یک زبان مرده در کشورهای اسکاندیناوی تدریس می‌شد؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ 150 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻫﻢ دارد، وﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺋﺪیﻫﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﯾﺎ دﭼﺎر ﺷﺮق‌­زدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در 20 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤه ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻓﯿ ﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗ ﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﺷﺘﺮاﮐﺎت زﯾﺎدی در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻒ وﺟﻮد دارد از رﺳﻢ و رﺳﻮﻣﺎت روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﺧﻮردن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓ ﺴﻔﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮات ادﺑﯽ. به نظر می­‌رسد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘ ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﯾﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮده و در درون ﺧﻮدﺷﺎن دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ.

روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سوئد از سال 1374 در شهر مالمو در جنوب سوئد آغاز شد و با وجود فراز و نشیب­‌های مختلف، تا­کنون ادامه یافته است. وجود جشن­‌های مشابه از قبیل: آغازفصل بهار؛ جشن کشت، جشن برداشت محصول، جشن اول بهار، جشن بلندترین و طولانی‌ترین شب سال، جشن بلندترین و طولانی‌ترین روز سال و... از جملۀ مشترکات فرهنگی میان این دو کشور به شمار می­‌رود.

راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل 1388 در اﺳﺘﮑﻬ ﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖکرد. ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ­ﮔﺮﻓﺖ. با توجه به اعزام رایزن فرهنگی، فعالیت­‌های فرهنگی از سر گرفته شد.

ﻃﯽ 20 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺮده ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ، وﻟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن زﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد. قبلاً ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺧﯿ ﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﺎﯾﻖ زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺧﯿ ﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸ ﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ اﻣﺮوز اﯾﺮان و ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸ ﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ 20 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺸ ﻮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ، اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از 50 ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 30 ﻧﻔﺮ پذیرفته می­‌شوند.

زبان فارسی در مراکز  تحقیقاتی و آموزشی:

دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی

  1. دانشگاه اوپسالا:دانشگاه اوپسالا، تنها دانشگاه سوئدی است که در آن، زبان فارسی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی تدریس می‌­شود. در واقع این دانشگاه، مهم­ترین مرکز ایرانشناسی به صورت عام و زبان فارسی به صورت خاص در سوئد محسوب می­‌شود. این دانشگاه با بیش از 300 سال قدمت، قدیمی­ترین دانشگاه شمال اروپا و کشور سوئد است. ایرانشناسی در این دانشگاه نزدیک به یکصد سال قدمت دارد. و استادان بزرگی از هنریک ساموئل نیبرگ و بو آتاس در آن درس خوانده­ و تدریس کرده‌­اند.  در حال حاضر پروفسور کارینا جهانی، ریاست گروه زبان­‌های ایرانی دانشگاه اوپسالا را بر عهده دارد. این گروه در دانشکده زبان­شناسی دانشگاه اوپسالا قرار دارد و عمده تمرکز پژوهشی و آموزشی آن، بر جنبه­‌های زبان­شناختی زبان­های ایرانی است. برای جامعه ایرانیان اروپا، یک مرکز شناخته شده علمی و فرهنگی معتبر هست. ایرانشناسی در اوپسالا در حال حاضر همچون به قوت گذشته نیست و اهمیت زبان فارسی نیز کاهش یافته است و بیشتر بر زبان­‌های محلی ایرانی همچون گیلکی، کردی و بلوچی تأکید می­‌شود. این امر ممکن است دلایل سیاسی و اقتصادی داشته باشد.

دپارتمان زبان‌های ایرانی این دانشگاه سبب شده تا هر ساله، شماری از دانشجویان ایرانی مقطع دکترا به این دپارتمان مراجعه کنند و زیر نظر برترین‌های ادب پارسی در اروپا، که بعضاً غیرایرانی هستند، به تحقیق و تحصیل مشغول شوند. علاوه بر این، با همکاری مراکز علمی داخل کشور نیز، فرصت‌های پژوهشی در اختیار اساتید زبان و ادب پارسی ایران نیز قرار می‌گیرد که در چند سال اخیر، اساتید ادب پارسی بسیاری از ایران در این دپارتمان، مشغول به تدریس و تحقیق شده‌اند.کنفرانس‌های بین المللی بسیاری دربارۀ ادب و زبان پارسی در دانشگاه اوپسالا در سال‌های اخیر برگزار شده است، که با استقبال ایرانیان مقیم اروپا و همچنین غربی‌های علاقه‌مند به فرهنگ و ادب پارسی در این دانشگاه، مواجه شد.در سال‌های اخیر، بین دانشگاه اوپسالا و برخی از دانشگاه‌های ایران مانند دانشگاه تهران و دانشگاه لرستان، تفاهم­نامه‌های همکاری و تبادل استاد و دانشجو نیز برقرار شده است.

  1. دانشگاه استکهلم:در این دانشگاه، دورۀ زبان فارسی در کنار زبان­های عربی، ترکی و عبری در دپارتمان مطالعات خاورمیانه، آسیا و ترکیه (زبان­‌های شرقی) ارائه می­‌شود.

مدارس

  1. مدرسه جمهوری اسلامی ایران(مولوی): مدرسه«مولوی»یک مجتمع آموزشگاهی شامل مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برای ایرانیان مقیم شهر استکهلمبوده که در شمال غربی شهر در منطقه‌ای بنامLidingo واقع است.شایان ذکر است که این مدرسه کاملاً بر طبق ضوابط حاکم بر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اداره، و زمانبندی و سرفصل آموزشی آن با مدارس ایران یکسان است.

  2. مجتمع فرهنگی آموزشی امام مهدی (عج): مدرسۀ امام مهدی (عج) به منظور ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به کودکان و نوجوانان فارسی زبان مقیم، در سال 2004 میلادی تأسیس شد. در سال 2013 با نیت پاسخ گویی به افزایش انتظارات مخاطبان و گسترش دایره فعالیت­ها، پس از باز تعریف مجموعه متنوع فعالیت­ها و نگاه جامع­تر به نیازهای مسلمانان مقیم و فرزندان ایرانیان و لزوم انجام فعالیت­های فرهنگی آموزشی منسجم و متمرکز برایگروه­های سنی مختلف ودر تمامی مقاطع و پایه­‌های تحصیلی، ساختار تشکیلاتی موجود از مدرسه به مجتمع فرهنگی آموزشی امام مهدی(عج) تغییر و ارتقا یافت. مجتمع در فضای بازسازی و نوسازی شده جدید مستقر گردیده و همچنین با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه­‌های فرهنگی آموزشی و ارائه خدمات مناسب­تر به مخاطبان، مدیریت مجتمع نیز تغییر یافت.

دوره­‌های آزاد: ( تا سال 1394)

  • فارسی در گسترۀ تاریخ و جغرافیا / رایزنی فرهنگی ایران در سوئد:این دوره در دانشگاه تالین، در سطح متوسط و با تعداد هشت نفر فراگیر، برگزار شده است.
  • کلاس­های آموزش زبان فارسی/ رایزنی فرهنگی ایران در سوئد: این کلاس­ها به صورت دوره­ای در رایزنی فرهنگی برگزار می­‌شود.
  • کلاس­های خط تحریری و خوش نویسی زیر نظر انجمن خوش نویسان/ رایزنی فرهنگی ایران در سوئد
  • کلاس­های فارسی/ کانون یاس: فعالیت های آموزشی (موسیقی، کامپیوتر، نقاشی، انگلیسی، سوئدی و فارسی برای سوئدی­‌ها و)
  • کانون فرهنگی آموزگاران زبان فارسی در سوئد:تشکیل محافل سخنرانی و کنفرانس های آموزشی به منظور بالا بردن سطح آگاهی اعضاء.، کمک به تولید، تکثیر و بهبود کتاب های درسی و وسایل آموزشی

برگرفته از «شناخت‌نامه زبان فارسی در جهان»

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما