به خاطر ۱۰۰ هزار تومان

«بیکاری» مهمترین دلیل افزایش مهاجرت برخی روستاییان به شهرها است.کسب درآمد برای «حمایت از خانواده» باعث می شود که برخی از مهاجران ، همکار باندها در شهرها شده و در ازای مبلغی ناچیز به جابجایی مواد مخدر بپردازند ...

به خاطر 100 هزار تومان

پرواز خارجی