آیا بازرسی های فرودگاه شما را اذیت می کند ؟

۵ دی سالروز تاسیس حفاظت هواپیمایی ایران است. بازرسی های فرودگاه و گارد امنیت پرواز موضوعاتی هستند که اغلب مسافران و عوامل پرواز درباره آن بی نظر نیستند.

0000

پرواز خارجی