ﺳﻤﻨﺎﻥ| سردار شعبانی: ملت اﻳﺮاﻥ مقتدرانه ﺩﺭ مقابل هجمه‌ها اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩه‌اﻧﺪ

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﺭا اﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ پهلوی ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺭاه‌اﻧﺪاﺯﻱ ﻛﺮﺩه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ملت اﻳﺮاﻥ مقتدرانه ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‌هجمه‌ها اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩه‌اﻧﺪ.

ﺳﻤﻨﺎﻥ| سردار شعبانی: ملت اﻳﺮاﻥ مقتدرانه ﺩﺭ مقابل هجمه‌ها اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩه‌اﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺗﺴﻨﻴﻢ اﺯ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ، ﺳﺮﺩاﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ بعدازظهر امروز ﺩﺭ ﻳﺎﺩﻭاﺭه ﺷﻬﺪاﻱ ﺳﺮاﻓﺮاﺯ عملیات والفجر 8 اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: اﻳﺮاﻥ ﭘﺲ اﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻥ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﻝ ﻧﻮ ﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ هجمه‌هاﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ کشورهای اﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻱ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ 2 ﻫﺰاﺭ و 878 ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ اﻓﺰﻭﺩ: ﻋﺪه‌اﻱ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺲ اﺯ اﻧﻘﻼﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاﺭه ﺑﺎ ﺗﻮطئه و ایجاد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺩﺭﺻﺪﺩ اﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

سردار شعبانی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ملت اﻳﺮاﻥ مقتدرانه ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ هجمه‌ها اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ اﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻲ اﺯ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ متحمل شدند و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻢ آمریکایی‌ها ﺭا ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ دوچندان ﻛﺮﺩه اﺳﺖ.

ﻭﻱ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﺯ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻑ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻦ می‌شوند ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ هجمه‌ها و توطئه‌های اﺧﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ پهلوی و ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻧﻆﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻣﺤﺎﻝ ﺭا ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ می‌برند.

ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻲ اﺯ عملیات والفجر 8 ﺩﺭ دفاع ﻣﻘﺪﺱ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ اﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪ و ﻋﺰﺕ و اﻗﺘﺪاﺭ ملت اﻳﺮاﻥ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺷﺪ.

ﻭﻱ اﺑﺮاﺯ ﺩاﺷﺖ: ﻋﺪه ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺯ ﺟﻮاﻧﺎﻥ اﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ عملیات‌های مختلف ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻧﺪ و اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ستاره‌ای ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ می‌درخشند.

جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین (ع) تأکید ﻛﺮﺩ: ملت اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ و اﺗﺤﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ هجمه‌هاﻱ ﺩﺷﻤﻦ ﺭا ﺩﺭ 40 ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮﺩ و اﻛﻨﻮﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ کشورهای اﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺫﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ/ش

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
گردشگری
فنی