34 / 1

محمدرضا امیرحسنی،ناصر جعفری

محله سنگلج از شمال به خیابان امام خمینی ازشـرق به خیابان خیام از جنوب به خیابان مـولوی و از غـرب به خیابان وحـدت اسلامی مـحدود می شـود.محله سنگلج یکی از قدیمی ترین محلات تهران حتی پیش از تبدیل شدن آن به شهر بوده است . محله سنگلج در غرب شهرتهران واقع شده بود که بخش عمده غرب و جنوب آن را باغ ها تشکیل میداد ، البته کم کم با گذر زمان و تبدیل شدن باغ ها به بخش های مسکونی این نقش پررنگ تر شد. مسیر ارتباطی دروازه قزوین به بازار نیز از میان این محله میگذشته که امروز به بازارچه معیر معروف است.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11