دو روی یک سکه آمریکایی / خروج از برجام، ورود به قدس / ترامپ و قمار بزرگ خروج از برجام و انتقال سفارت امریکا به قدس / ترامپ با خارج کردن امریکا از برجام و انتقال سفارت کشورش به قدس و بدون توجه به پیامدهای آن، دست به قمار بزرگی زد که همه چیز را از دست خواهد داد.

پرواز خارجی