پرونده ۲سالگی پارلمان دهم ــ ۳|اعضای هیئت‌رئیسه ۳۸ سال گذشته مجلس شورای اسلامی

در این گزارش انتخابات هیئت رئیسه و اعضای آن را در ۳۸ سال گذشته مجلس شورای اسلامی مرور می‌کنیم.

پرونده 2سالگی پارلمان دهم ــ 3|اعضای هیئت‌رئیسه 38 سال گذشته مجلس شورای اسلامی

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ 7 خردادماه 97 سالگرد دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، مجلسی که در 8 خرداد 95 با حضور 288 نماینده تشکیل شد و عمر آن در 7 خرداد 97 به نیمه رسید.

خبرگزاری تسنیم به‌ مناسبت دومین سالگرد تأسیس مجلس دهم، در پرونده‌ای به بررسی اقدامات مجلس در این دو سال می‌پردازد.

بیشتر بخوانید

ضعف جدی مجلس در تحقیق و تفحص + آمار و جدول

هر 8 ساعت تصویب 1 قانون

در این گزارش انتخابات هیئت رئیسه و اعضای آن را در ده دوره  مجلس شورای اسلامی مرور می‌کنیم.

 

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بوسیله رای مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یک ساله انتخاب می‌شود و با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار اعضای هیئت رئیسه مجلس منع قانونی ندارد. رئیس مجلس، رئیس هیئت رئیسه نیز است.

رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را به عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه به ترتیب نواب اول و دوم رئیس عهده‌دار این سمت هستند.

طبق آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مرکب از رئیس، دو نایب رئیس، 6 دبیر و سه ناظر است که براى یک‌سال انتخاب می‌شوند و مبناى تجدید انتخابات سالانه، سالروز انتخابات هیئت رئیسه قبلى است. 

انتخاب رئیس با اکثریت مطلق آرای نمایندگان و انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه جداگانه و با اکثریت نسبی است.

اعضای هیئت‌رئیسه هر دوره مجلس شورای اسلامی

 

اولین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363)

 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی اکبرهاشمی رفسنجانیسید علی‌اکبر پرورش و محمد موسوی خوئینی‌هاسیدمحمد کیاوشاحمد توکلیاسدالله بیاتمرتضی الویریسیدحسین شاهچراغیعلی قائمیمرتضی کتیراییعلی‌اکبر ولایتیعلیرضا یارمحمدی
سال دومعلی اکبرهاشمی رفسنجانیمحمد خوئینی‌ها و حبیب‌الله عسکراولادیاحمد توکلیاسدالله بیاتمرتضی الویریعلی قائمیمحمدعلی سبحان اللهی

عطاءالله مهاجرانی

مرتضی کتیراییعلی‌اکبر ولایتیعلیرضا یارمحمدی
سال سومعلی اکبرهاشمی رفسنجانیمحمد یزدی و 

سیدمحمد خامنه‌ای

اسدالله بیاتمرتضی الویریعلی قائمیمحمدعلی سبحان اللهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیمنوچهر متکیمرتضی کتیراییغلام‌عباس زائریعلی محمد بشارتی
سال چهارمعلی اکبرهاشمی رفسنجانیمحمد خوئینی‌ها و محمد یزدیاسدالله بیاتمرتضی الویریعلی قائمیمحمدعلی سبحان اللهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیمنوچهر متکیمرتضی کتیراییعلی محمد بشارتیسیدجلیل سیدزاده

 

دومین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1363 تا 6 خرداد 1367)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمحمد یزدی و سیدمهدی ربانی املشیاسدالله بیاتمحمدعلی سبحان الهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیعزت‌الله دهقانسید محمد اصغری

علی موحدی ساوجی

سیدجلیل سیدزادهغلام‌عباس زائریحسین محلوجی
سال دومعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمحمد یزدی و مهدی کروبیاسدالله بیاتمحمدعلی سبحان الهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیعزت‌الله دهقان

علی موحدی ساوجی

محمد اسماعیل شوشتریسیدجلیل سیدزادهعلی پرهیزگارسیدرضا زواره‌ای
سال سومعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمحمد یزدی و مهدی کروبیاسدالله بیاتمحمدعلی سبحان الهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیعزت‌الله دهقان

علی موحدی ساوجی

محمد اسماعیل شوشتریسیدجلیل سیدزادهغلام‌عباس زائری

عبدالرضا هاشم‌زایی

سال چهارمعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمحمد یزدی و مهدی کروبیاسدالله بیاتمحمدعلی سبحان الهیسیدفضل‌الله حسینی برمانیعزت‌الله دهقان

علی موحدی ساوجی

محمد اسماعیل شوشتریسیدجلیل سیدزادهغلام‌عباس زائریسیدرضا زواره‌ای

 

سومین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1367 تا 6 خرداد 1371)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی کروبی و حسین هاشمیانمحمدعلی سبحان‌الهیاسدالله بیاتاحمد عزیزیرسول منتجب‌نیامرتضی الویریعباس دوزدوزانیکتیراییعبدالواحد موسوی لاریغلامرضا حیدری
سال دومعلی‌اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی کروبی و حسین هاشمیاناسدالله بیاترسول منتجب‌نیامرتضی الویریعباس دوزدوزانی

حسین مظفری‌نژاد

حمید چیت‌چیانعبدالواحد موسوی لارینورالله عابدی

سیدجلیل سیدزاده

سال سوممهدی کروبیحسین هاشمیان و اسدالله بیاتحمید چیت‌چیانمحمدکریم شهرزاد

سیدرضا اکرمی

حسینی شاهرودیحسن جعفری

عبدالکریم احمدنژاد

مرتضی الویریعباس دوزدوزانیرسول منتجب‌نیا
سال چهارممهدی کروبیحسین هاشمیان و اسدالله بیاترسول منتجب‌نیامرتضی الویریعباس دوزدوزانیمحمدکریم شهرزادسیدمحمد رضویمحمدابراهیم اصغرزادهکتیراییعبدالواحد موسوی لارینورالله عابدی

 

چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1371 تا 6 خرداد 1375)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و سید علی‌اکبر پرورشمحمدکریم شهرزادسیدرضا اکرمیمحمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیاسیدجواد انگجیمحمدرضا رحیمیسیدرضا تقویحبیب‌الله عسگراولادیغلام‌عباس زائری
سال دومعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و  محمدعلی موحدی کرمانیمحمدکریم شهرزادمحمدرضا باهنرسیدمحسن یحیویحسین سبحانی‌نیاسیدجواد انگجیمحمدرضا رحیمیسیدرضا تقویحبیب‌الله عسگراولادیغلام‌عباس زائری
سال سومعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و حسین هاشمیانمحمدکریم شهرزادسیدرضا اکرمیمحمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیاسیدجواد انگجیسیدمحسن یحیویسیدرضا تقویحبیب‌الله عسگراولادیغلام‌عباس زائری
سال چهارمعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانیمحمدکریم شهرزادسیدرضا اکرمیمحمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیاسیدجواد انگجیسیدمحسن یحیویسیدرضا تقویحبیب‌الله عسگراولادیعلی عباسپور تهرانی‌فرد

 

پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی ( 12 خرداد 1375 تا 6 خرداد 1379)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و محمدعلی موحدی‌کرمانیمحمدرضا باهنرسیدمحمدرضا موالی زاده

حسن غفوری‌فرد

قربانعلی دری نجف‌آبادیسیدرضا اکرمیعلی موحدی ساوجیسیدحسین هاشمیسیدرضا تقویسیدمحسن یحیوی
سال دومعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و محمدعلی موحدی‌کرمانیمحمدرضا باهنرسیدمحمدرضا موالی زاده

حسن غفوری‌فرد

قربانعلی دری نجف‌آبادیمحمدباقر نوبخت حقیقی

امیدوار رضایی میرقائد

سیدحسین هاشمیسیدطاها هاشمیمحمود جمالی
سال سومعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و محمدعلی موحدی‌کرمانیمحمدرضا باهنرسیدمحمدرضا موالی زاده

حسن غفوری‌فرد

موسی زرگرمحمدباقر نوبخت حقیقی

امیدوار رضایی میرقائد

سیدحسین هاشمیسیدطاها هاشمیمحمود جمالی
سال چهارمعلی‌اکبر ناطق نوریحسن روحانی و محمدعلی موحدی‌کرمانیمحمدرضا باهنرسیدمحمدرضا موالی زاده

حسن غفوری‌فرد

موسی زرگرمحمدباقر نوبخت حقیقی

امیدوار رضایی میرقائد

سیدحسین هاشمیسیدطاها هاشمیمحمود جمالی

 

ششمین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولمهدی کروبیبهزاد نبوی و محمدرضا خاتمیناصر خالقیسهیلا جلودارزادهمحمد قمی

اسماعیل جبارزاده

محمد نعیمی‌پورعلی شکوری‌رادمحمدرضا تابشجلیل سازگارنژادسیدحسین هاشمی
سال دوممهدی کروبیمحمدرضا خاتمی و محسن آرمینناصر خالقیسهیلا جلودارزادهمحمد قمی

اسماعیل جبارزاده

محمد نعیمی‌پورعلی شکوری‌رادمحمدرضا تابشاحمد بورقانی فراهانیسیدحسین هاشمی
سال سوممهدی کروبیبهزاد نبوی و محمدرضا خاتمیناصر خالقیسهیلا جلودارزادهمحمد قمی

اسماعیل جبارزاده

محمد نعیمی‌پورسیدابراهیم امینیمحمدرضا تابشاحمد بورقانی فراهانیسیدحسین هاشمی
سال چهارممهدی کروبیبهزاد نبوی و محمدرضا خاتمیناصر خالقیسهیلا جلودارزادهمحمد قمی

اسماعیل جبارزاده

محمد نعیمی‌پورسیدابراهیم امینیمحمدرضا تابشاحمد بورقانی فراهانیغلام‌رضا گرزین

 

هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولغلامعلی حدادعادلمحمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فردحسین سبحانی‌نیاجهانبخش محبی‌نیاحمیدرضا حاج‌باباییموسی قربانیعلیرضا زاکانیسیداحمد موسویاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکنحسن نوعی اقدم
سال دومغلامعلی حدادعادلمحمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فردحسین سبحانی‌نیاجهانبخش محبی‌نیاحمیدرضا حاج‌باباییموسی قربانیشاهین محمدصادقیسیداحمد موسویاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکنحسن نوعی اقدم
سال سومغلامعلی حدادعادلمحمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فردحسین سبحانی‌نیاجهانبخش محبی‌نیاحمیدرضا حاج‌باباییموسی قربانیشاهین محمدصادقیحسین نجابتاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکنحسن نوعی اقدم
سال چهارمغلامعلی حدادعادلمحمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فردحسین سبحانی‌نیاجهانبخش محبی‌نیاحمیدرضا حاج‌باباییموسی قربانیشاهین محمدصادقیحسین نجابتاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکنحسن نوعی اقدم

 

هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1387 تا 6 خرداد 1391)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنرسیدجاسم ساعدیجهانبخش محبی‌نیا

حسن غفوری‌فرد

حمیدرضا حاجی‌باباییسید محمدرضا میرتاج الدینیموسی قربانیمحمد آشوری تازیانیاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکن
سال دومعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنرسیدجاسم ساعدیجهانبخش محبی‌نیا

حسن غفوری‌فرد

حمید‌رضا حاجی‌بابایی (امیدوار رضایی میرقائد) 1

سید محمدرضا میرتاج الدینی (حسین سبحانی‌نیا) 2محمد دهقانی نقندرمحمد آشوری تازیانیاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکن
سال سومعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی فرد و سید شهاب‌الدین صدرسیدجاسم ساعدیجهانبخش محبی‌نیاامیدوار رضایی میرقائدمحمد دهقانی‌نقندرحسین سبحانی‌نیامحمدحسین فرهنگیمحمد آشوری تازیانیاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکن
سال چهارمعلی اردشیر لاریجانیمحمدرضا باهنر و سید شهاب‌الدین صدرسیدجاسم ساعدیجهانبخش محبی‌نیاامیدوار رضایی میرقائدمحمد دهقانی‌نقندرحسین سبحانی‌نیامحمدحسین فرهنگیمحمد آشوری تازیانیاحمد ناطق‌نوریمحسن کوهکن
  1.  حمیدرضا حاجی‌بابایی در اوایل آبان‌ماه 1388 از سمت نمایندگی استعفا داد و برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد. امیدوار رضایی میرقائد به عنوان دبیر هیئت رئیسه در سال سوم مجلس هشتم جایگزین وی شد. 
  2. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی از سمت نمایندگی مجلس استعفا داد و در 10 آبان‌ماه 1388 به سمت معاون پارلمانی رئیس‌جمهور منصوب شد. حسین سبحانی‌نیا به عنوان دبیر هیئت رئیسه در سال سوم مجلس هشتم جایگزین وی شد. 

 

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1391 تا 6 خرداد 1395)
 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی‌فرد و محمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیامحمدحسین فرهنگیمحمد دهقانی‌نقندرشاهین محمدصادقیعلیرضا منادی سفیدان

جواد جهانگیرزاده

سیدشریف حسینی

عبدالرضا مصریمحمد آشوری تازیانی
سال دومعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی‌فرد و محمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیامحمدحسین فرهنگیمحمد دهقانی‌نقندرشاهین محمدصادقیعلیرضا منادی سفیدانضرغام صادقیسیدشریف حسینیعبدالرضا مصریمحمد آشوری تازیانی
سال سومعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی‌فرد و محمدرضا باهنرحسین سبحانی‌نیامحمدحسین فرهنگیمحمد دهقانی‌نقندرمهرداد بذرپاشعلیرضا منادی سفیدانضرغام صادقیسیدشریف حسینیعبدالرضا مصریمحمد آشوری تازیانی
سال چهارمعلی اردشیر لاریجانیمحمدحسن ابوترابی‌فرد و محمدرضا باهنراحمدرضا دستغیبمحمدحسین فرهنگیمحمد دهقانی‌نقندرمهرداد بذرپاشعلیرضا منادی سفیدانضرغام صادقیسیدشریف حسینیعبدالرضا مصریمحمد آشوری تازیانی

 

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (8 خرداد 1395 تا 6 خرداد 1399)

 رئیسنواب رئیس دبیردبیردبیردبیردبیردبیرناظرناظرناظر
سال اولعلی اردشیر لاریجانیمسعود پزشکیان و علی مطهریغلامرضا کاتبامیرحسین قاضی‌زاده هاشمیاکبر رنجبرزادهعلی‌اصغر یوسف‌نژاداحمد امیرآبادی فراهانیمحمدعلی وکیلیمحمد آشوری تازیانیبهروز نعمتیمحمدقسیم عثمانی
سال دومعلی اردشیر لاریجانیمسعود پزشکیان و علی مطهریغلامرضا کاتبامیرحسین قاضی‌زاده هاشمیاکبر رنجبرزادهمحمدحسین فرهنگیاحمد امیرآبادی فراهانیمحمدعلی وکیلیمحمد آشوری تازیانیبهروز نعمتیاسدالله عباسی
سال سوم

علی‌اردشیر

لاریجانی

مسعود پزشکیان

و علی مطهری

محمدعلی

وکیلی

علی اصغر

یوسف نژاد

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

رحیمی

احمد

امیرآبادی

فراهانی

اکبر

رنجبرزاده

اسدالله عباسیبهروز نعمتی

محمد آشوری

تازیانی

سال چهارم-----------

 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
فنی