اسماعیل واثقی رهبر میهمان ارکستر ملی ایران می شود

ارکستر ملی ایران با رهبری اسماعیل واثقی و خوانندگی محمد تفتی اواخر مرداد سال جاری در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

اسماعیل واثقی رهبر میهمان ارکستر ملی ایران می شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، اسماعیل واثقی قرار است به عنوان رهبر مهمان، ارکستر ملی ایران را رهبری کند. همچنین محمد تفتی به عنوان خواننده در کنار ارکستر ملی خواهد بود تا اجرایی به تاریخ 29 مرداد 1397 در تالار وحدت برگزار کنند.

در این اجرا قطعات ؛ اورتور جهان پهلوان، چهار مضراب برای دوسنتور و ارکستر و فانتزی برای تار و ارکستر با آهنگسازی و تنظیم اسماعیل واثقی -  قرار و اختیار دل و ماتم سرو به آهنگسازی عارف قزوینی و تنظیم اسماعیل واثقی - کیه کیه در میزنه، شیوه نوشین لبان، زلف شکن شکن، شب مهتاب، تمنای دل، بت چین  به آهنگسازی شیدا و تنظیم اسماعیل واثقی، توسط نوازندگان ارکستر نواخته می شود.

اسماعیلواثقیدرسال1325درتبریزمتولدشد. تحصیلاتابتدایی رادرتهرانبهپایانرساند.پسازورودبههنرستانموسیقی سازسنتوررانزدحسینملک، ارفعاطرایی، محمدحیدری، فرامرزپایور ادامهدادوهمزمانسازتنبکرانزدحسینتهرانیومحمداسماعیلی فراگرفت. دررشتهآهنگسازیوارددانشکدهموسیقی هنرهایزیبایتهرانشدوازمحضراساتیدیچونهرمزفرهت، محمد تقیمسعودیه، علیرضامشایخی، توماسکریستینداویدبهرهبرد.

واثقیبرایادامهتحصیلبهاتریشرفتودررشتهآهنگسازیازآکادمیوینفارغالتحصیلشد. اوازبدوورودبهموسیقیباعلاقه خاصیکهبهآهنگسازیداشتقطعاتمختلفیمیساختکهمی توانبهنمونههاییازقبیلتنظیمتصنیفهایعارفوشیداباصدای سیمامافیها،چهارمضراببرایدوسنتوروارکستر،قطعهایبرای ورزشمدارس،موسیقیضمیمهیقصههایصبحی،آلبومهایکوچه وآفتابخوباننامبرد،ویدردورهاقامتشدراتریشتا کنونبهصورترسمیدر2800کنسرتدرسراسردنیاباسازسنتور، تنبکودیگرسازهایکوبهایبههمراهگروههایمختلفموسیقیبه ویژهباگروه Clemencic consort بهسرپرستی Rene Clemencic وچندینکنسرتبایویومابهعنوانسولیستهمراهباارکسترناسیونالفرانسهوکنسرتهایجادهابریشمحضورداشتهاست.

ویدرسال2009میلادیبهدلیل33سالفعالیتآموزشیوبرگزاری کنسرتهایآموزشیبرایکودکانونوجواناندراستانتیرولاتریش بههمراهرنهکلمنچیجعنوانپروفسوریراازطرفوزارتفرهنگ اتریش دریافتکرد.  

آخریناثراسماعیلواثقی،قطعهموزیکالی استبررویمنظومهویسورامینسرودهیفخرالدیناسعد گرگانی،کهدرسال2015درسالنکنسرتهاوسوینباگروهیاز سازهاوآوازایرانیاجراشد.

امیرتفتیدربهمنماه1348درشهریزدمتولدشد.ویازکودکی موسیقیرانزدپدرشوتنیچندازاساتیدموسیقیازجملهاصغرحسینیادامهدادوگوشههایآوازیوتصانیفراآموخت،که حاصلشکسبمقاماولکشوریدراردوهایرامسرونیشابوربود. باورودبهدانشگاهتمریناتمستمرومنظمخودراادامهدادودر

مسابقاتموسیقیدانشجویاندرمیانبرگزیدگانرشتهیآوازجای گرفت. پسازفارغالتحصیلیبهتهرانمهاجرتکردوحدوددوسال درمحضراستادمجیدکیانیردیفمرحومدوامیرافراگرفت.

تفتیضمنپژوهشوتحقیقدرزمینهیفلسفهیهنر،تاریخ،عرفان وادبیاتایران،بهمدت10سالدرمجالستوموانستبااستادفقید پرویزمشکاتیانتوانستمباحثمختلفموسیقیوبهخصوص

مبحثتلفیقشعروموسیقیرادرکودریافتنماید. همچنینبهدلیل علاقهاشبهادبیاتتوانستدراینرشتهمدرککارشناسیارشد دریافتنماید. ازفعالیتهایاودرعرصهموسیقی: کنسرتهاییباگروهعارفبهسرپرستیپرویزمشکاتیان،اجرای برنامهباگروهوزیریبهسرپرستیکیوانساکت،اجرایبرنامه هاییباگروهقمربهسرپرستینویددهقان،اجرایبرنامهدردومین جشنوارهیفرهنگیهنریایراندربریتانیا،اجرایبرنامهدرکنگرهی بینالمللیامیرخسرودهلویوبیدلدرهندوایران،همچنینکنسرت هایمتعدددیگردرداخلوخارجازکشور.

ویتاکنونتوانسته7آلبومموسیقیروانهبازارکندبانامهای سبزجاودانبهآهنگسازینویددهقان،رمزمستیباتنظیمبهرام ساعد،نایشکستهوشهربیصدابهآهنگسازیوتنظیمکیوانساکت، بیبرگیباتنظیمپویاسرایی،پروازچهسازمباتنظیمبهزادعبدی، رازآوازباتنظیمشروینمهاجروهمچنینآلبومهایبانامهایرسم توافروختنباتنظیمحامدفکوری،دگرهیچباآهنگسازیویوشیدا ترازعارفباتنظیماسماعیلواثقیآمادهانتشاردارد.

علاقه مندان برای تهیه بلیت کنسرت ارکستر ملی به رهبری اسماعیل واثقی و خوانندگی محمد تفتی می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴