آیا جنگ نظامی میان ایران و آمریکا محتمل است؟

علی علیزاده در بخشی از گفتگوی خود با کیان عبداللهی به بررسی احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا می‌پردازد.

علی علیزاده در بخشی از گفتگوی خود با کیان عبداللهی به بررسی احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا می‌پردازد.

پرواز خارجی