رئیسعلی دلواری سال‏ های ضعف ایران و وابستگی دولتمردان آن به انگلیس ، علم مبارزه برداشت و نام خود را همچون میرزاکوچک‏ خان جنگلی، شیخ‏ محمد خیابانی، کلنل محمدتقی پسیان و… در تاریخ مبارزه بر ضداستعمار جاودانه ساخت.

پرواز خارجی