آزادی‌ات چقدر ارزش داره؟

آزادی یکی از اصلی‌ترین شعارهای نظام لیبرال دموکراسی است اما گاهی اوقات در لیبرال‌ترین کشورها هم بسیاری از داشتن آزادی محروم‌اند.

آزادی یکی از اصلی‌ترین شعارهای نظام لیبرال دموکراسی است اما گاهی اوقات در لیبرال‌ترین کشورها هم بسیاری از داشتن آزادی محروم‌اند.

پرواز خارجی