18 / 16

حسین ظهروند

نشست خبری یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور محمدرضا بایرامی دبیر علمی و مهدی قزلی دبیر اجرایی در بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان برگزار شد.

کارگزاری فارابی