تصویب ۳۰ ماده از برنامه سوم توسعه شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران در دو نوبت صبح و عصر امروز شورای شهر تهران، ۳۰ ماده از ۹۵ ماده برنامه توسعه شهر تهران را تصویب کردند.

تصویب 30 ماده از برنامه سوم توسعه شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عصر امروز در ادامه یکصدوسیزدهمین جلسه شورای شهر تهران، ادامه بررسی لایحه برنامه 5 ساله سوم توسعه شهرداری تهران در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.

لایحه مذکور دارای 95 ماده است که اعضای شورای شهر تهران به‌صورت موردی به هر یک از مواد این لایحه پرداختند.

ماده 1- تعاریف
1. شهر: شهر تهران؛
2. شهروند: شهروند تهرانی؛
3. شورا: شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش (حوزه انتخابیه تهران، ری ـ تجریش)؛
4. شهرداری: شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته؛
5. شهردار: شهردار تهران؛
6. برنامه: برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و شهرداری تهران؛
7. دستگاه‌های اجرایی: دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشــوری با رعایت مــاده (711) اصلاحی آن قانــون مصوب 6831 و مــاده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.

این ماده با 16 رای به تصویب رسید.

ماده 2 - : شهرداری موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با مسائل محوری برنامه را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مسئول تعریف و در چارچوب بودجه سنواتی شهرداری در حوزه‌های ذیل اجرا نماید:
الف: اولویت‌ها و مسائل کلیدی شهر
1. عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محلات
2. کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی‌های محیط زیستی
3. ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی
4. ایمنی و تاب‌آوری شهر در برابر زمین‌لرزه و حوادث غیرمترقبه
5. صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز
6. حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری
7. سلامت اجتماعی، سبک زندگی و بهداشت روان
ب: اولویت‌ها و مسائل کلیدی شهرداری

1. برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطالعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان
2. مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر
3. هوشمندسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر.

این ماده با 19 رای به تصویب رسید.

ماده 3- شــهرداری موظف است نسبت به ایجاد فرایند دسترسی به «نظام مدیرتی هماهنگ شهری» در سال نخست برنامه و تدوین ساز و کارهای الزم جهت تحقق آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.  این ماده با 16 رای تصویب شد.

ماده 4-  : شهرداری موظف است به منظور توسعه همکاری‌ها و ارتقاء جایگاه بین المللی شهر، «سند راهبردی دیپلماسی شهری» و «سند برند شهری» را در شش ماه نخست برنامه تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه کند.
1. برندسازی با استفاده از ظرفیت‌های تنوع فرهنگی و زیستی تهران و افزایش کمی و کیفی تعامالت تهران با شهرهای خواهرخوانده
2. تعیین نحوه تعامل با شهرهای خواهرخوانده به منظور برگزاری رویدادهای فرهنگی دوجانبه در مقیاس کلان شهری
3. تعبیه ساز و کار ویژه در نقل و انتقال گردشگری شهری با شهرهای خواهرخوانده طی همکاری با سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی
4. تعیین نحوه تعامل شهرداری با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به منظور ارائه پیشنهاد میزبانی از رویدادهای ورزشی شاخص بین المللی در تهران
5. نسبت به شناســایی، ارتباط و تبادل ایده و دانش با نهادهای ملی و بین‌المللی فعلا با تاکید برحوزه ســلامت و محیط زیست شــهری در قبال رویداد تهران 1400 گسترش زمینه‌های همکاری با نهادهای بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک.

این ماده با 19 رای تصویب شد.

ماده  5: شهرداری موظف است با رویکرد تقویت نقش تولی‌گری و کاهش تصدی‌گری نسبت به کوچک‌سازی واحدهای ذیربط، سند نظام مشارکت و برنوسپاری و متناسب واسپاری وظایف، فعالیت‌ها و پروژه‌ها را در سال اول برنامه ارائه و آن را به تصویب شورای شهر برساند.

این ماده با 21 رای تصویب شد.

ماده 6 -  : شهرداری موظف است به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهری ضمن اتصال به سامانه ملی گردش آزاد اطلاعات، کلیه معاملات و فرآیندها، تراکنش‌ها و تصمیمات امتیازآور شامل موارد زیر را در سامانه‌های با قابلیت دسترســی همگانی بطور شــفاف و روزآمد منتشــر کند و گزارش عملکرد شهرداری و سازمانها و شرکت‌های تابعه در این خصوص را هر 6 ماه منتشر نماید؛
1. کلیه معاملات شهرداری شامل قراردادهای متوسط به بالا؛
2. مناقصه‌ها، مزایده‌ها، تهاترها و اسناد مربوط به واگذاری ها؛
3. مجوزهای بهره‌برداری از املاک، مستغلات و دارای‌های شهرداری
4. مصوبات و آراء قطعی شورای معماری مناطق و کمیسیون های: ماده صد، ماده هفت و ماده پنج
5. هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقوقی و حقیقی
6. اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان
7. مشخصات و اطلاعات مدیران
8. اساسنامه‌ها و آیین‌نامه.

این ماده با 21 رای تصویب شد.

ماده 7 - : شهرداری موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری بر اساس فرایندهای شناسایی و اولویت‌بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد، نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در 6 ماه نخست با تاکید بر موارد زیر اقدام نماید.
1. هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد؛
2. استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده؛
3. ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری
4. سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت
تبصــره - شــهرداری موظف اســت در 6 ماهــه اول اجــرای برنامه، نســبت به تدوین شــیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فســاد اقدام نموده و آن را به تصویب شورای شهر برساند.

این ماده با 16 رای تصویب شد.

ماده 8 - : شــهرداری موظف اســت نســبت به بازنگری آیین‌نامه اســتخدامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای شهر به منظور طی مراحل قانونی در سال نخست برنامه اقدام نماید. این ماده با 16 رای تصویب شد.

ماده 9 - شــهرداری موظف اســت با هدف دســتیابی به چابکی و بهره‌وری سازمانی اقدامات زیر را انجام دهد:
1. تدوین «سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری» در سه ماه نخست برنامه و ارائه به شورا جهت تصویب
2. شــهرداری موظف اســت با هدف ایجاد ترکیب بهینه منابع انسانی از طریق اعمال راهبرد «جذب برگزیده و خروج هدایت شــده» تعداد کارکنان خود را ســالانه 6 درصد (ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه) در طول برنامه سوم به بکارگیری روش‌های انگیزشی، برنوسپاری، بازنگری در روش‌های ارزیابی عملکرد و تحول در نظام جذب و اســتخدام کاهش دهد و فقط معادل 50 درصد خروجی نسبت به جذب برگزیدگان با رعایت مقررات استخدامی شهرداری اقدام نماید.
تبصره: شهرداری مکلف است ظرف سه ماه نخست برنامه، دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان را بازنگری و ابلاغ نماید.

این ماده با 18 رای تصویب شد.

ماده 10- : شهرداری موظف است به منظور ارتقاء سطح اثربخشی حاکمیتی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، نسبت به تدوین نظام‌نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه و بازآرایی از طریق همخوانی وظایف و کارکردهای آنان با مأموریت های شهرداری تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

این ماده با 17 رای تصویب شد.

ماده 11- : شهرداری موظف است ضمن یکپارچه‌سازی کلیه رویه‌های ارزیابی عملکرد ســازمانی موجود در چارچوب نظام جامع ارزیابی عملکرد و ایجاد پیوستگی میان آن و نظام جامع منابع انسانی و نظام بودجه‌ریزی، نسبت به سنجش و ارزیابی ادواری موارد زیر بطور مستمر اقدام نماید:
1. استخراج و تدوین شاخص‌های حکمروایی خوب‌شهری و اندازه‌گیری و انتشار عمومی آن بصورت سالانه؛
2. استخراج و تدوین شاخص رضایت‌مندی شهروندان و اندازه‌گیری و انتشار عمومی آن بصورت سالانه؛
3. اســتخراج و تدوین شــاخص‌های کلیدی عملکرد مناطق، ســازمان‌ها و شــرکتها و اندازه‌گیری و انتشار عمومی آن بصورت سالانه
4. کنتــرل پروژه‌های عمرانی احداثی و غیراحداثی و ارائه گزارش و انتشــار عمومی آن بصورت فصیل
تبصره - شــهرداری موظف اســت در 6 ماهه اول اجرای برنامه، نســبت به تدوین کلیه شاخص‌ها اقدام نماید.

این ماده با 17 رای تصویب شد.

ماده 12- : شهرداری موظف است به منظور تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی اقدامات ذیل را پس از تصویب شورای شهر در طول اجرای برنامه به انجام رساند:
1. بازطراحی کلان ســاختار ســازمانی در سطح ســتاد، مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شــرکت‌ها با نگرش تجمیع سازمانها و شرکتها و کاهش معاونت‌ها و مدیران در سطح و سازمانی شهرداری و طراحی کامل ساختار تا پایان سال دوم و استقرار ساختار مصوب شهرداری از ابتدای سال سوم برنامه
2. طراحی و پیاده سازی نظام تشکیلاتی متناسب با وضعیت نیروی انسانی قراردادی در پایان سال سوم برنامه
3. استقرار و راهبری قابلیت معماری سازمانی در سال نخست اجرای برنامه
4. طراحی مدل مفهومی و نقشه راه تحول سازمانی تا پایان سال نخست برنامه
5. طراحی نظام تعالی سازمانی تا پایان سال نخست برنامه
6. طراحی نظام مدیریت دانش و مدیریت اسناد شهرداری و استقرار آن
7. طراحی نظام بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی
8. تدوین ضوابط تشــکیلاتی شــامل دامنه شــمول، تعاریف و اصطلاحات ساختاری ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و ارائه به شورا جهت تصویب (در سه ماهه نخست برنامه)
9. طراحی نظام ایمنی و سلامت شغلی کارکنان، ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری تا پایان سال دوم برنامه

این ماده با 16 رای تصویب شد.

ماده 13-  شــهرداری موظف اســت به منظور افزایش کارآیی و اثربخشــی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رعایت ماده 43 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به پیاده‌سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری اقدامات ذیل را به اجرا درآورد.
1. در سال نخست برنامه فرآیند پدیدآوری و مدیریت پروژه‌های مهم شهری را با تأکید بر توجیه اقتصادی، همسویی با اهداف و شاخص‌های برنامه، میزان بهبود مقدار شاخص‌ها و مدیریت تداخل با دیگر پروژه‌ها و نیز سنجش منفعت حاصل از پروژه در زمان بهره‌برداری از آن را تدوین و اجرایی نماید.
2. به منظور ارتقاء سطح کیفی پروژه‌های شهر و رعایت الزامات محیط زیستی و کاهش آلایندگــی هوا، حفظ و نگهداری آب و خاک، مطالعات محیط زیســتی کلیه پروژه‌های مهم شهری را به عنوان یک پیوست محطی زیستی، اجتماعی ترافیکی الزام آور کند. این مطالعات برای عموم منتشر خواهد شد.
3. در راستای افزایش حس تعلق شهروندان و جلب مشارکت آنها، مکان، مشخصات، و اقدامات و روندهای جاری طرح ها و پروژه های موضعی مصوب را به صورت برخط بر روی نقشه تهران در دسترس عموم قرار دهد؛ به طوری که هر شهروند قادر باشد طرح ها و پروژه های شهر را در مقیاس محله، ناحیه، منطقه و شهر مشاهده نماید.
4. در راســتای دســتیابی به بالاترین ســطح شــفافیت در انجام فرایندها و فعالتیها و جلوگیــری از انجام مطالعات و اقدامات موازی، پیوســت های مطالعاتی انواع طرح ها و پروژه های خود را در دسترس عموم قرار دهد
5. استقرار مدیریت یکپارچه در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نگهداری پروژه ها؛
6. بهینه‌ســازی اقتصادی و بهبود نسبت کارکرد به هزینه پروژه ها با توجه به هزینه‌های دوره عمر طرح ها و به ویژه هزینه های نگهداری
7. استقرار رویکرد شهر انسان محور در توسعه و مرمت زیرساخت های شهری با اولویت سهولت استفاده‌گروه‌های خاص (معلولان، سالمندان و کودکان) به خصوص در فضای پیاده‌روها
8. اولویت‌بندی پروژه ها و زیرساخت‌های ناتمام در جهت تسریع بهینه با کیفیت و بازدهی مناسب در بهره‌برداری
9. استقرار ســازوکار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط در سال اول برنامه به نحوی که رابطه تأمین مالی اجرای طرح های مذکور با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. 

این با 18 رای تصویب شد.

ماده 14- شهرداری موظف است در راستای کنترل و نظارت مستمر مایل ـ معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقدامات زیر را انجام دهد:
1. کاهش زمان بررسی عملکرد مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها به شش ماه
2. تدوین لایحه تشــکیل دیوان محاسبات شهر و ارسال به شورای عالی استان‌ها جهت تصویب.

این ماده با 18 رای تصویب شد.

ماده 15-  شهرداری موظف است نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی اقدام و برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش حجم این دعاوی و شکایات تا پایان سال اول برنامه به شورا ارائه نماید.

این ماده با 18 رای تصویب شد.

ماده 16- : شــهرداری موظف است در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست‌پذیر اقدامات زیر را انجام دهد:
1. تدوین و ابلاغ مدل بومی شــهر هوشمند تهران بر اســاس یادگیری از تجارب موفق جهانی تا پایان سال نخست اجرای برنامه و تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه تهران هوشمند؛
2. ایجاد ساز و کارهای لازم جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و پایش پیشرفت پروژه‌های هوشمندسازی شهرداری در قالب دبیرخانه تهران هوشمند که بر اساس ساز و کارهای قانونی در حد پست‌های مصوب ایجاد خواهد شد تا پایان شش ماهه نخست برنامه و ارائه گزارش مستمر از عملکرد و میزان تحقق اهداف
3. ایجاد بستر و پلتفرم (زیرساخت) مشارکت و حمایت از شهروندان و نقش آفرینان مورث در حل مسائل شهری تا پایان سال اول اجرای برنامه؛
4. اولویت‌دهی به جذب سرمایه‌‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق تدوین و اجرای مدل‌های انگیزشی و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با ارگان‌های موثر در مدیریت شهر در راستای حکمروایی خوب شهری؛
5 . بکارگیری راهکارهای هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر و شهرداری و تخصیص اهداف تحق یافته به اجرای پروژه‌های تهران هوشمند یا جبران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان مورد نیاز مطابق طرح کسب و کار مصوب.

این ماده با 16 رای تصویب شد.

همینطور در ادامه اعضای شورای شهر تهران، خواهان حذف بند 3 ماده 17 شدند. این بند شهرداری را موظف می‌کند در مسیر تحقق شهر هوشمند در حوزه‌های زیرساخت ارتباطی و مراکز داده و تجهیزات سخت افزاری اقداماتی را انجام دهد که با رای مخالف اعضای شورا به تصویب نرسید و در نهایت کل ماده با 17 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه، ماده 18 برنامه سوم توسعه که شهرداری را موظف به ساماندهی و رعایت حریم دکل‌های رادیویی و مخابراتی می‌کرد با 19 رای موافق این ماده تصویب رسید.

اعضای شورای شهر تهران سپس، ماده 19 را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن شهرداری موظف بوده در مسیر تحقق شهر هوشمند و ایجاد تحول دیجیتیال در حوزه زیرساخت‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری اقداماتی را انجام دهد، که این ماده نیز با 18 رای موافق نیز به تصویب رسید.

همینطور ماده 20، که شهرداری را نسبت به سیاست‌گذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطلاعاتی مکانی موظف می‌کند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورای شهر تهران با 16 رای موافق به این ماده رای دادند.

در ادامه این جلسه، ماده 21 که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور افزایش کیفیت خدمات و برقراری فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کند با 17 رای موافق تصویب شد.

در ادامه جلسه، ماده 22 مورد بررسی قرار گرفت و برخی اعضای شورای شهر تهران خواستار حذف قسمت پایانی این ماده شدند و اصل ماده بر این بود که شهرداری موظف است به منظور پیاده‌سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آیین‌نامه هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری با هدف رفع چالش‌های کلیدی شهر در شش ماهه نخست برنامه اقدام کرده و در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه‌بندی شهری اندیس ویژه به فعالیتهای دانش بنیان و نوآوری اختصاص دهد که این فسمت حذف شد و در نهایت با 17 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 23 جزو احکام دیگری بود که مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور ارتقای سطح دسترسی به زیرساختها و عدالت فضایی با بررسی سالیانه وضعیت برخورداری زیرساختها در سطح مناطق توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای را به گونه ای انجام دهد ک تملک بودجه دارایی سرمایه ایی احداثی در محرومترین منطقه طی برنامه سوم بیشتر از برخوردارترین منطقه بوده و سایر مناطق متناسب با سطح عدم برخورداری از این بودجه بهره مند شوند.

اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند این ماده حدذف شود و ماده مربوط به آن مجددا به شهرداری باز گردد که حذف آن رای نیاورد ولی با 15 رای موافق برای بررسی دوم به شهرداری بازگشت.

در ادامه جلسه ماده 24 برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری تهران موظف به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم 50 درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارایه جدول منابع پایدار اقداماتی را انجام دهد.

اعضای شورای شهر در جریان بررسی این ماده پیشنهاد دادند تا تبصره 2 حذف شود که با 3 رای موافق و 15 رای مخالف حذف این تبصره رای نیاورد. در نهایت بنا به پیشنهاد سالاری جایگزین دیگری برای این تبصره در نظر گرفته شد که براساس آن شهرداری مکلف است جهت اسکان و ساماندهی بهای خدمات شهری از محل اماکن و سالن ها تا پایان سال اول اجرایی برنامه استفاده کند که با 15 رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید.

در ادامه ماده 25 که براساس آن شهرداری به افزایش انضباط مالی براساس تدوین دستورالعمل اجرایی حذف و کاهش میزان کمک سازمان ها و شرکت و موسسات وابسته تا پایان سال اول برنامه موظف می شد با 15 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 26 برنامه سوم احکام بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا برخی از اعضای شورای شهر این نظر را داشتند که کل ماده حذف شود که حذف کامل آن رای نیاورد و با یک اصلاح عبارتی با 16 رای موافق به تصویب رسید.

همچنین ماده 27 که براساس آن شهرداری موظف است به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل و فصل بدهی ها و تعهدات مالی خود اقداماتی را در طول برنامه سوم انجام دهد با 16 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه ماده 28 که براساس آن شهرداری موظف است به منظور فرایندهای وصول درآمدها و یکپارچه سازی سیستم های جامع مالی عوارض خودرو و املاک اقدام کرده و روش های پرداخت در این سیستم را مکانیزه کند با 17 رای به تصویب رسید.

ماده 29 از جمله احکام دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری موظف است به منظور جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی تا پایان برنامه سوم اقداماتی را انجام دهد، برخی از اعضای شورای شهر خواهان این شدند تا بند اول این ماده مبنی بر تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری اقتصادی حذف شود که این پیشنهاد با 15 رای موافق به تصویب رسید و در نهایت کل ماده با 17 رای موافق تصویب شد.

در ادامه جلسه اعضای شورای شهر تهران ماده 30 از لایحه برنامه توسعه شهر تهران را در دستور کار خود قرار دادند که در این ماده شهرداری موظف است در راستای توسعه پایدار شهری و استفاده از حمایت‌های دولت در توسعه پایدار تهران نسبت به پیگیری تاسیس صندوق توسعه شهری اقدام نماید. ضمن این که در تبصره این ماده لایحه تاسیس و اساسنامه صندوق مذکور باید در سال اول برنامه جهت تصویب به شورا ارسال شود و پیگیری تصویب آن در مراجع قانونی ذیربط در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

به گزارش تسنیم اعضای شورای شهر تهران در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران که (فردا) برگزار خواهد شد مابقی مواد لایحه برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران را مورد بررسی قرار خواهند داد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴
دهکده صبا