پایان بررسی لایحه برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران پس از ۶ جلسه، بررسی لایحه برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران را به پایان رساندند.

پایان بررسی لایحه برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکصدوهجدهمین جلسه شورای شهر تهران (جلسه فوق‌العاده) صبح امروز به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی برگزار شد و در این جلسه همانند چند جلسه قبل بررسی مواد لایحه برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت.

در ابتدای جلسه امروز و بدون تذکر اعضای شورای شهر تهران، بررسی ماده 87 این لایحه را در دستور کار قرار دادند.

در این ماده شــهرداری موظف اســت با هدف ارتقاء توان پاســخگویی، چابک‌سازی و افزایش سرعت عمل امدادرسانی در محدوده شهر اقدامات زیر را انجام دهد:

1. ارزیابی و متناسب‌سازی کمی و کیفی ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی (حریق حادثه و مقابله با مواد خطرناک) ایستگاه‌های آتش نشانی شهر
2 . مقاوم‌سازی و بازسازی ایستگاه‌ها و ابنیه ستادی آتش‌نشانی
3 . مکان‌یابی، استقرار و تخصیص بهینه ایســتگاه‌های جدید و تجهیزات آتش‌نشـانی به روز
4 . اجرای طرح آبرســانی اضطراری اطفاء حریق شــهر (مصوب شورا) و تکمیل شبکه شیرهای هیدرانت آتش‌نشانی با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان تهران
5 .تدوین برنامه جامع مهارت ســنجی آتش‌نشانان در سال نخست برنامه و اجرای آن از سال دوم برنامه
6 . تکمیل و تقویت مرکز آموزش حرفه‌ای آتش‌نشــــانی و اجرای برنامه‌های آموزشـی مشترک با مراکز آموزشی معتبر بین‌المللی شناسایی شده در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی تا پایان برنامه
7 . تدوین برنامه جامع سنجش و ارتقاء آمادگی و سلامت جسمی و روانی آتش نشانان در سال اول برنامه و اجرای آن از سال دوم برنامه به صورت مستمر.

این ماده با 17 رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سپس اعضای شورای شهر تهران بررسی ماده  88 را در دستور کار خود قرار دادند که در این ماده آمده است:  شهرداری موظف است به منظور پیشگیری و مقابله با خطر سیلاب، نسبت به عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های ســطحی شــهر شامل طراحی و اجرای پروژه های توســعه، بهبود عملکرد شــبکه اصلی و فرعی، تهیه سامانه جامع اطلاعات مکانی، توســعه شبکه پایش کمی و کیفی بارش و رواناب و پیاده سازی نظام نگهداشت مجاری و تأسیسات موجود مدیریت آب‌های سطحی و پیاده‌سازی سامانه هشدار سیلاب با همکاری وزارت نیرو و سازمان هواشناسی اقدام نماید.

 در نهایت این ماده با 17 رای به تصویب رسید.

ماده (89) از دیگر مواد لایحه 5 ساله سوم شهر تهران بود که در دستور کار قرار گرفت.

این ماده نیز با 3 تغییر عبارتی با 17 رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

در این ماده آمده است: شهرداری موظف است به منظور افزایش ایمنی و تاب آوری شهر در مقابل مخاطرات زمین، اقدامات ذیل را با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان زمین‌شناسی، سازمان نقشه‌برداری و موسسه ژئوفیزیک به انجام رساند.

1. انطباق مستمر نقشه گسل‌های شهر بر روی طرح تفصیلی و تکمیل اطلاعات پایه مثل نرخ لغزش گسل ها؛
2 . تهیه و پیاده سازی نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش، پهنه‌بندی خطر فرونشست و پهنه‌بندی ژئوتکنیکی شهر بر روی طرح تفصیلی؛
3 . پیاده‌ســازی نقشه جامع تونل‌های زیرسطحی و تاسیســات شهری و خطوط انتقال ســوخت بر روی طرح تفصیلی و شناســایی محدوده‌های خطرپذیــر برمبنای ترکیب اطلاعات با بند 1 و2؛
4 . کنترل انطباق ضوابط و محدویت‌های کاربری و ساخت و ساز در پهنه‌های خطرپذیر و حرایم بند 1 تا 3 و در حرایم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌ها، قنوات مطابق اسناد و مقررات ملی ساختمان و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری و تعریف کاربری‌های کم‌تراکم در پهنه‌های مزبور در فرایند بازنگری طرح تفصیلی
5 . تعیین ساز وکار تغییر کاربری و جابجایی ساختمان‌های حساس و بااهمیت بسیار زیاد واقع در پهنه‌های گسلی با همکاری سازمان‌های متولی.

سپس اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 90 پرداختند.

در این ماده آمده است: شــهرداری موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین برنامه عملیاتی کاهش اثرات فرونشســت و نگهداری زیرساخت‌ها و شریان‌های معابر شهر تا پایان سال نخست برنامه و نسبت به اجرایی نمودن آن در پهنه‌های با درصد بالای فرونشست تا پایان برنامه اقدام کند.

این ماده با 16 رای به تصویب رسید.

ماده 91 از دیگر موادی بود که در جلسه امروز اعضای شورای شهر تهران به بررسی آن پرداختند که در این ماده آمده است: شــهرداری موظف اســت در راستای ارتقاء ایمنی ساختمان‌های موجود شهر و کاهش نرخ وقوع حوادث حریق در بافت شهری اقدامات زیر را به انجام رساند:

1 . ایجاد ساز وکارهای اجرایی مناسب جهت نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای (با تأکید بر تطابق کاربرد و فعالیت) در زمان احداث و در طول دوره بهره‌برداری ساختمان ها
2 . تدوین طرح آسیب‌شناسی ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر اجرای تمهیدات مباحث 3 و 12 و 22 مقررات ملی ساختمان به همراه برنامه‌های عملیاتی مربوطه طی سال اول برنامه و عملیاتی نمودن آن از سال دوم برنامه؛
3. تدوین طرح امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی راهکارهای لازم مالکین جهت نوسازی مقاوم سازی، بهسازی و ایمن‌سازی ساختمان‌های بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه و اماکن تجمعی عمومی به همراه برنامه‌های عملیاتی مربوطه طی سال اول برنامه و عملیاتی نمودن آن از سال دوم برنامه؛
4 . تدوین طرح های ویژه آمادگی، پیشگیری و مقابله با حریق در ساختمان های بلندمرتبه (به‌ویژه ســاختمان‌های بلندمرتبه واقع در معابر کم‌عرض) و تقویت ناوگان خودرویی و
تجهیزات عملیاتی ویژه طی دو ســــال نخست برنامه اقدام و اجرای آن پس از تصویب شورا از سال سوم برنامه؛
5 . شناسایی و تهیه "شناسنامه فنی و ایمنی ساختمان‌های ملکی شهرداری" و تدوین برنامه ایمن‌سازی (تا پایان سال دوم برنامه)
6 .پایش مستمر ایمنی ساختمان های بلندمرتبه" و ارائه برنامه عملیاتی (تا پایان سال دوم برنامه)
7 . بررسی و تدوین ضوابط و مقررات و برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی اماکن عمومی قدیمی شهر (از جمله بازار بزرگ تهران) با همکاری سایر دستگاه‌ها (تا پایان سال دوم برنامه)

در نهایت این ماده با دو اصلاح عبارتی با 17 رای موافق به تصویب رسید.

سپس اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 92 لایحه برنامه سوم شهر تهران پرداختند که این ماده نیز با 16 رای موافق به تصویب رسید.

در متن این ماده آمده است: شــهرداری موظف است به منظور حفظ مستمر کیفیت و کارایی و افزایش ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهر اعم از معابر، بزرگراه‌ها، پل‌ها، تونل‌های ترافیکی و اجرایی شدن شبکه راه‌های اضطراری شهر و نیز تکمیل و توسعه شبکه زیرساخت‌های شهری اقدامات زیر را انجام دهد:
1 . تدوین و اســتقرار نظام تعمیر و نگهداشت با اســتفاده از زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌ افزاری؛
2 . ارزیابی، تهیه شناســنامه ایمنی و تدوین برنامه بهســازی و مقاوم‌ســازی ابنیه فنی بزرگراهی تا پایان سال نخست برنامه؛
3 . مدیریت یکپارچه در ترمیم و نگهداری معابر با توجه به برنامه حفاری دســتگاه‌های خدمات‌رسان و اولویت مرمت معابر بر مبنای شاخص خرابی با استفاده از فناوری‌های نوین مرمت و بازرسی دوره‌ای

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 93 پرداختند که در این ماده آمده است: شهرداری موظف است به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی، تردد شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران شامل بوستان‌ها، فضای سبز حاشیه معابر، بزرگراه‌ها و میادین و فضای پیاده‌روها (به خصوص در مجاورت کارگاه‌های ساختمانی، عمرانی و مجاورت تاسیسات برق و گاز) پل‌های عابر پیاده، فضاهای مجاور تابلوها و بیلبورهای شهری، مجاور کانالها، مسیل‌ها و دریاچه‌های تاسیساتی و دکل‌های مخابراتی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- بازنگری در ساختمار مدیریت ایمنی و مدیریت بحران و اچ اس ای شهرداری و یکپارچه‌سازی و تجمیع سیستم‌های مدیریت شهرداری تهران

2- تدوین شیوه‌نامه نظام مدیریت بازرسی و نظارت بر عملکرد و فعالیت تمام پیمانکاران شهرداری در اجرای الزامات اچ اس ای و چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری با هدف پیشگیری و کاهش حوادث تا پایان سال اول.

3- استقرار نظام تامین و نگهداشت، مرمت و بازرسی فنی دوره‌ای و تهیه شناسنامه ایمنی متناسب با حوادث محتمل بر اساس نظام فنی و اجرایی شهرداری.

4- ایجاد سازوکار لازم برای ارتقاء امکانات سامانه 137 برای امکان گزارش‌دهی و رصد ایمنی فضاهای عمومی شهری توسط شهروندان.

5- استفاده از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تدوین و اجرای ضوابط الزام‌آور برای سازندگان ساختمانی به نصب درجه‌بندی ایمنی داربست و تاورکرین‌های ساختمانی در معرض دید شهروندان و ایجاد سازوکار اعلام هشدار خطر اضطراری جهت تردد شهروندان در اطراف کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی در زمان وقوع باد، طوفان، سیلاب، برف و سایر بلایای طبیعی

به گزارش تسنیم، این بند نیز با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران مبنی بر حذف بندهای 4 و 5، کلیات ماده با 17 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 94 از دیگر موادی بود که به آن پرداخته شد.

در این ماده آمده است: شهرداری موظف است در راستای تامین ضمانت اجرایی وظایف محوله در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها تا پایان سال اول برنامه اقدام کند که در نهایت به پیشنهاد الویری این ماده با 13 رای حذف شد.

در ماده 95 نیز که امروز در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است آمده است: شهرداری موظف است به منظور تقویت تعامل، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان (از جمله اورژانس، هلال احمر، هوانیروز، شرکت‌های برق، آب، گاز، نفت و مخابرات و نهادهای انتظامی و امنیتی) و استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و تجهیزاتی سایر ارگان‌ها در راستای افزایش ایمنی شهری و کاهش حوادث و مدیریت یکپارچه و هماهنگ در زمان بحران‌های محتمل در شهر تهران اقدامات ذیل را با هماهنگی و همکاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به انجام رساند:

1- تدوین و اجرای شیوه‌نامه اقدام مشترک در هنگام بروز بحران و شرایط اضطرار و وقوع حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی (زلزله، سیل، طوفان، آتش‌سوزی و موارد مشابه).

2- امکان‌سنجی استفاده از ظرفیت تجهیزاتی دستگاه‌های مسئول جهت امدادرسانی هوایی در نظام مدیریت بحران و فرماندهی حوادث شهری.

3- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ساماندهی ایمنی شبکه تاسیساتی شهری با اولویت نظم‌بخشی و رعایت حرایم در استقرار تاسیسات جدیدالاحداث در فضای زیرسطحی با استفاده از ظرفیت کمیسیون هماهنگی امور اجرایی.

4- تدوین و اجرای برنامه زمانبندی و تهیه ماتریس مسئولیت دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور جهت اجرای سامانه قطع اتوماتیک شبکه شریان‌های حیاتی به خصوص شبکه گاز و سوخت در زمان وقوع زلزله‌های محتمل و مخاطرات زمین در شهر تهران.

تبصره: شهرداری تهران موظف است لوایح پیشنهاد تخصیص سهم اعتبارات مورد نیاز سالانه دستگاه‌های ذیربط را جهت سیر مراحل تصویب از طریق شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها به دولت و مجلس ارائه کند.

در نهایت این ماده نیز با 15 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سپس اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 96 پرداختند که در این ماده شهرداری تهران موظف است به منظور ارتقاء ایمنی و ظرفیت‌های مدیریت بحران در برابر وقوع حوادث و بلایای طبیعی و انسان‌ساخت در فضاهای زیرسطحی شهر تهران با تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و سازمان‌های خدمات‌رسان نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

1- شناسایی تمام فضاهای زیرسطحی شهر تهران و ارزیابی نقاط مخاطره‌آمیز و ناایمن آن طی سال اول برنامه.

2- تدوین استانداردها و ضوابط ایمنی و آتش‌نشانی و تهیه و تکمیل تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی و ناوگان ویژه مقابله و پاسخگویی به حریق و حوادث مترو و مدیریت بحران در مواقع اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی

3- ارزیابی میزان آسیب‌پذیری در شبکه حمل و نقل مترو تهران در برابر حوادث و بلایای طبیعی، نفوذ منابع آب سطحی و زیرزمینی، ریزش چاه و قنات و نقص فنی تجهیزات.

4- ارائه برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی و کاهش خطرپذیری در زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل مترو شامل ایستگاه‌ها،‌ تونل‌ها، سکوها، دسترسی‌ها و مبادی ورودی.

5- ارائه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن مترو و فضاهای زیرسطحی

6- ارائه برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل و دستورالعمل‌های آن در مترو و فضاهای زیرسطحی

7- انجام مطالعات ژئوفیزیکی به منظور شناسایی عوارض و ارائه برنامه عملیاتی پایدارسازی و ایمن‌سازی مسیرهای حفاری تونل، تاسیسات زیرزمینی و سازه‌های روزمینی مجاور در حریم فضاهای زیرسطحی.

این ماده نیز با رای اعضا به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، اعضای شورای شهر تهران سپس به بررسی ماده 97 برنامه سوم 5 ساله سوم شهر تهران پرداختند که این ماده با دو تغییر با 17 رای به تصویب رسید.

در این آمده است: با توجه به اهمیت افزایش سطح مداخله موثر و هماهنگ کلیه دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی و تخصصی در حوزه مدیریت شــهری، شهرداری موظف است طی شش ماه نخست برنامه کلیه قوانین، مقررات که مرتبط با سطح وظایف درج شده در این مصوبه را مورد بررســی کامل قرار داده و در صورتی که به قوانین و مقررات خاصی نیاز است (به جز مواردی که در متن مصوبه درج شده است) لایحه ای تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه دهد.

سپس اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 98 پرداختند که این ماده نیز با 18 رای موافق به تصویب رسید.

در این ماده آمده است: گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی و احکام برنامه را به همراه لوایح بودجه سنواتی به شورا ارائه نماید.

تبصره: شهرداری موظف است امکان دسترسی به شاخص‌های اهداف کمی عملکرد برنامــه و بودجه‌های ســنواتی را حداکثر تا ســال دوم اجرای برنامه در قالب داشــبورد مدیریتی برای شورا فراهم نماید.

اعضای شورای شهر تهران در پایان جلسه امروز به بررسی ماده 99 پرداختند که این ماده نیز با تغییر زمان شهریورماه به اردیبهشت‌ ماه با رای اعضا به تصویب رسید.

در متن این ماده آمده است: شهرداری موظف است، سند برنامه را مشتمل بر:

1. چشم انداز
2 . ماموریت
3 . استراتیژها
4 . اهداف
5 . اقدامات و برنامه‌های اجرایی
5. 1 . تصویر کلان برنامه
5. 2 .جداول کمی شامل شاخص‌های کمی مواد برنامه و هدف‌گذاری برای آنها در افق پنج ساله با پیش‌بینی منابع مالی و در قالب ارائه جداول منابع و مصارف
5. 3 .برنامه‌های راهبردی بخش، فرابخش
5. 4 .برنامه‌های موضوعات اولویت‌دار تا سطح عملیاتی
6 . نحوه تامین و تجهیز منابع مورد نیاز
6. 1 .منابع فیزیکی، انسانی، فنی (تکنولوژیکی) و مالی مورد نیاز
6. 2 .نحوه تامین مالی منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف حداکثر تا پایان شهریورماه 1398 تهیه و برای تصویب به شورا ارائه نماید.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما