هم‌وطن‌تر از بعضیا !

در روزهایی که سیل دردسر های بزرگی برای مردمان پل دختر ایجاد کرده بود گروه های زیادی به صورت داوطلب به کمک مردم این شهر رفته بودند . گروه هایی که همیشه در شرایط سخت کنار مردم ایران ماندند.

فاطمیون

پرواز خارجی