22 / 1

مرتضی صالحی

تالاب گاوخونی ازبزرگترین و مهمترین تالابهای ایران است و درطول تاریخ علاوه برایجاد فضای فرح بخش در شرق اصفهان،مامنی برای پرندگان مهاجر وجانوران آبی و منبع درآمدو آسایش ساکنان این منطقه بوده است.کاهش تبعات تغییرات آب و هوایی،تصفیه پسابهای جاری شده در زاینده رود،پرکردن سفره های آب زیرزمینی،جلوگیری از سیلاب،گردشگری و مباحث فرهنگی،تثبیت شنهای روان وگنجینه متنوع زیستی و ژنتیکی از جمله ارزشها و کارکردهای تالاب گاوخونی است.در حال حاضر ۲۰ درصد تالاب گاوخونی آبگیری شده است وهمین میزان در حال فرو نشستن است

کارگزاری فارابی