بازار متشکل ارزی چه فایده‌ای برای اقتصاد ایران دارد؟

بانک مرکزی ایران طرح بازار متشکل ارزی را برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار ارز اجرا کرد. علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید، بازار متشکل ارزی چیست و چه فایده‌ای دارد.

‌‌

کارگزاری فارابی