زیرزمینِ خدا

مجید شریف از پیشکسوتان بازار فرش با کمک دوستان خیّر خود مسجدی ۳۰۰ ساله در زیرزمین که سالها متروکه بود را بازسازی کرده‌اند.

کارگزاری فارابی