آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟

آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟ عبدالله عبداللهی تحلیلگر مسائل سیاسی به این سوال پاسخ می دهد(پاسخ اول)

  .

کارگزاری فارابی